Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar kopijos išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar kopijos išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Suteikiant šią paslaugą, pareiškėjams gali būti išduoti šių rūšių civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai, civilinės būklės aktų įrašų nuorašai ar kopijos:

gimimo;

santuokos sudarymo;

santuokos nutraukimo;

mirties;

civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar  papildymo.

Suteikiant šią paslaugą, pareiškėjams taip pat gali būti išduodami išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. Pagal šią konvenciją išduotų išrašų iš gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) ir versti į juos priimančios valstybės, prisijungusios prie minėtos konvencijos, kalbą. Valstybių, prisijungusių prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis sąrašas pateikiamas Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.

Dėl paslaugos suteikimo galima kreiptis į bet kurią pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą.

Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima civilinės metrikacijos įstaigai pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.

Paslaugą taip pat galima užsisakyti kreipiantis elektroniniu būdu per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Atnaujinimo data 2019-09-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864);

2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111;

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 ,,Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo";

4. Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (Žin., 2010, Nr. 8-339);

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Civilinės metrikacijos įstaigai pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

3. Mokamąjį pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Kai kuriais atvejais be aukščiau išvardintų dokumentų civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateikti:

● Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;

● Atstovo asmens tapatybės dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;

● Dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas yra įpėdinis pagal įstatymą arba pagal testamentą, jeigu įrašą  liudijantis išrašas išduodamas įpėdiniui.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šiuos dokumentus):

Informacija apie atitinkamą civilinės būklės akto įrašą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės, jeigu paslaugos suteikimui reikalingi duomenys į šią bazę yra įtraukti;

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349) 50071, 8 615 50358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė

Jovita Maciulevičienė,

tel. (8 349)  50071,

el. paštas jovita.maciuleviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8 349) 50071, 8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt,

 cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

2,90 Eur

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir ar kito asmens duomenis.

Jei prašymas pateikiamas internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, patartina valstybės rinkliavą sumokėti tik el. paštu arba trumpąja SMS žinute gavus patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti