Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo


Administracinės paslaugos pavadinimas Archyvo paslaugos (Pažymų išdavimas)
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo  skyriaus  likviduotų įmonių Archyvas, įgyvendindamas valstybės deleguotą funkciją, priima saugoti Jonavos rajono  likviduotų įmonių dokumentus. Archyvas valstybės institucijoms ir gyventojams išduoda archyvo pažymas bei patvirtintas dokumentų kopijas, sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais ir teikia kitas pagal kompetenciją priskirtas paslaugas.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus archyvui perduodami likviduojamų Jonavos rajono įmonių ilgo ir laikino saugojimo archyviniai dokumentai. Dokumentų saugojimo terminus nustato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100.
2. Dokumentai turi būti sutvarkyti pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, reikalavimus, t. y. atitinkamai sutvarkytos bylos ir jų apskaita.
3. Bylos sudaromos pagal dokumentų rūšis, chronologine tvarka, pradedant seniausiu ir baigiant paskutiniu dokumentu. Lapų skaičius byloje neturėtų viršyti   150-200.
4. Ilgo saugojimo bylos turi būti įrašytos į apyrašus, kurie tvirtinami įmonės vadovo ar likvidatoriaus. Ilgo saugojimo dokumentai turi būti surišti į atitinkamus segtuvus (be metalo), sunumeruoti lapai, įforminti antraštinis ir baigiamasis lapai.
5. Laikino saugojimo bylos įrašomos į laikino saugojimo bylų sąrašus, kurie tvirtinami įmonės vadovo ar likvidatoriaus.
6. Sutvarkytos bylos sudedamos į archyvines dėžutes, o nesant galimybės, surišamos po kelias. Ant bylų nugarėlių, dėžučių ar kortelės turi būti nurodytas apyrašo (sąrašo) numeris ir bylos numeris.
7. Įstaigos (įmonės) istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymoje turi būti nurodyta įstaigos (įmonės) istorija (įsteigimas, veikla, struktūra, reorganizavimas, likvidavimas, pavaldumas, darbuotojų skaičiaus kaita ir pan.) ir dokumentų sutvarkymo apibūdinimas (ar visi dokumentai išsaugoti, ar visi perduodami, ar dokumentai sutvarkyti laikantis reikalavimų, kokie sudaryti apyrašai, sąrašai).
8. Jei juridinio asmens veikloje nesusidarė ilgo ir/ar laikino saugojimo dokumentų, juridinis asmuo pažymą išduodančiai institucijai ar įstaigai turi pateikti kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo nevykdė darbdavio funkcijų ir/ar nevykdė finansinės veiklos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, pageidaujantys gauti pažymą pateikia:
1. Prašymą;
2. Darbo knygelės įrašų kopiją (tik tuos lapus, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma ir pirmą lapą su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais).
PRAŠYMAI IŠDUOTI ARCHYVO PAŽYMAS IR DOKUMENTAI PRIIMAMI
Chemikų g. 136, 55222 Jonava
Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 800 – 1700 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pietų pertrauka 1200 – 1245 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos).  
  Bendrojo skyriaus
Vyr. archyvo tvarkytoja
  Agnė Gražulytė
Tel.: (8 349) 598 13

El. p. agne.grazulyta@jonava.lt
Archyvo tvarkytoja
Violeta Paulauskienė
Tel. : (8 349) 598 13

El. p. violeta.paulauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus
Vyr. archyvo tvarkytoja
 Agnė Gražulytė
Tel.: 8 (349) 598 13

El. p. agne.grazulyte@jonava.lt


Archyvo tvarkytoja
Violeta Paulauskienė
Tel. : (8 349) 598 13

El. p. violeta.paulauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus  vedėjas

Eugenijus Marciukas

Tel. (8 349)  5 87 40

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti