Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo.

2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.

3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai arba paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353);

2. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Piniginės socialinės paramos savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):

1.1. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti;

1.2. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).

3Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčams)

4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.

5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:

5.1. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;

5.2. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.

5.3.Teismo nutartį dėl vaiko (ų), įvaikio (ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (ų), įvaikio (ių) materialinio išlaikymo;

5.4. Įmonės, įstaigos organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;

5.5. Pažymą iš mokymo įstaigų,  kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi arba studijas pagal tam tikrą programą;

5.6. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;

5.7. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);

5.8. Pensininko, neįgaliojo pažymėjimo, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymos kopiją;

5.9. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją;

5.10. Sudarytą sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl įsiskolinimo padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo;

5.11. Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją.

6. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, įregistruota viešajame registre.

7. Asmeninės sąskaitos numeris (kai kreipiamasi dėl kieto ir kitokio kuro).

8. Atsiskaitymo už paslaugas knygelė arba dokumentas, patvirtinantis atsiskaitymą už paslaugas.

9. Kiti dokumentai (priklausomai nuo aplinkybių).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama", gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių  – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių  – apie asmens nedarbingumo lygį;

8.  Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;

9. Iš VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;

10. Kita (priklausomai nuo aplinkybių).

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją.

Dokumentai priimami:
 I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 - 15 val.

Socialinės paramos skyrius, tel. 8 349 54669, 8 349 50300, 8 349 50211

Žeimių g.13, LT-55158, Jonava

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Ingrida Malciuvienė, tel. 8 349 50142,

el.p. ingrida.malciuviene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti