Kelių transporto veiklos licencijos išdavimas (galiojimo pratęsimas)


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos išdavimas (galiojimo pratęsimas)
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kelių transporto veiklos licencija suteikia teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje.

Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje, t.y. įmonė – bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, bet kuri juridinio asmens statuso neturinti pelno siekianti ar nesiekianti asociacija ar asmenų grupė arba bet kuri valstybės įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai valdžios institucijai ir besiverčianti keleivių gabenimo veikla, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais.

Licencijos išduodamos tik tiems vežėjams, kurie atitinka kelių transporto kodekso 8 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Licencijos išduodamos dešimčiai metų. Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama nauja licencija.

Atnaujinimo data 2014-02-17
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-30 įsakymas Nr. 13B-1635).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, išduoti licencijos dublikatą/pratęsti licencijos galiojimą/pakeisti licenciją (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;

3. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4. Dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:

4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

4.3. fiziniai asmenys – Taisyklių priede Nr. 1 nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;

5. Vežėjo, vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko:

5.1. nustatytos formos vežėjo, vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, reputacijos anketą (Taisyklių priedas Nr. 2);

5.2. informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą (pažyma negalioja, jei ji pateikiama vėliau kaip trys mėnesiai nuo jos išdavimo dienos) apie vežėjo, įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, teistumą (neteistumą);

5.3. kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;

6. Transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį (t. y. turi būti nepriekaištingos reputacijos bei turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją ir kutis faktiškai ir nepertraukiamai vadovauja įmonės transporto veiklai, yra realiai susijęs su įmone, kaip antai, yra jos darbuotojas, direktorius, savininkas ar akcininkas, arba ją administruoja, arba individualios įmonės atveju – jos savininkas ir gyvena Bendrijoje) darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

7. Teisę į vežėjo valdymo centrą, patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo (toliau – buveinė);

8. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

 

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracija apskaičiuoja finansinį pajėgumą (Taisyklių priedas Nr. 3)

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo  skyriaus vyresnioji specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

(rasa.kasputiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriausvedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 180 Lt / 52,13 €

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti