Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos stacionarioms specializuotoms alkoholinių gėrimų prekybos įmonėms, stacionarioms prekybos įmonėms, turinčioms  specializuotus alkoholinių gėrimų prekybos skyrius, stacionarioms viešojo maitinimo įmonėms, įmonėms, norinčioms prekiauti stacionariose degalinių ir kaimo   
gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, įmonėms, norinčioms prekiauti alkoholiniais gėrimais tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, o licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, - nurodytosioms įmonėms, prekybos įmonėms, norinčioms prekiauti stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, automobiliuose – parduotuvėse, kurios aptarnauja kaimo gyventojus, licencijos išduodamos kiekvienam automobiliui – parduotuvei, o aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją, paviljonuose.

Licencijos išduodamos neterminuotam laikui, o kurortinio, poilsio ir turizmo  sezono laikotarpiui nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės  įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl  didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo";

3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 1 TS-121 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais Jonavos rajone licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos  patraišką dėl licencijos išdavimo (žr. aprašo 12 punktas);

2. Daugiabučio  gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos)  arba  jeigu  ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą,  gyvenamojo namo patalpų  savininkų  ir  neprivatizuotų  butų  nuomininkų daugumos sutikimą  (kuriame  jį  pasirašę  asmenys  gali nurodyti prekybos alkoholiniais  gėrimais  laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.    

      Šis  sutikimas  neteikiamas,  jeigu prieš tai šiame  gyvenamajame  name  tose  pačiose  patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir  licencijos  galiojimo  metu  nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo  gyventojų  skundų,  nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių  gėrimų pardavimo būdas. (Ši nuostata netaikoma, jeigu iki  paraiškos  gauti  naują  licenciją  pateikimo  alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus).

     Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus  paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus;  

3. Teisės   aktų   nustatyta  tvarka  išduoto  maisto  tvarkymo subjekto   patvirtinimo  pažymėjimo  kopiją,  patvirtintą  įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;                  

4. Pastato, kuriame įrengta prekybos vieta, teisinio registravimo dokumentų ir (ar) sutarties, kurios pagrindu įmonė naudojasi patalpomis, kopijas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti orginalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracija:

1. Nustato ar pareiškėjas, norintis įsigyti licenciją neturi mokestinės nepriemokos LR valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar pareiškėjas vykdo įsipareigojimus muitinei (kai įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje), ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pastabų dėl pareiškėjo veiklos;

2. Patikrina teritorinio policijos komisariato duomenis ar įmonės steigėjui, jos administracijos vadovui, kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) buvo taikytos administracinio pobūdžio nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 19 dalyje nustatytus reikalavimus (yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs muitinės, mokesčių inspekcijos, policijos ar Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą);

3. Patikrina pareiškėjo, pateikusio paraišką gauti licenciją, registravimo faktą Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė
Ona Plėštienė
Tel.: (8 349) 50077
onute.plestiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja
Jolita Gumaniukienė
Tel. (8 349)  61056
jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis:

1. Už  licencijos išduodamos neterminuotam laikotarpiui - 1300 Lt / 376,51 €;

2. Už licencijos  išduodamos kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiui – 500 Lt / 144,81 €;

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52346

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti