„KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS TAUROSTOS PARKE, JONAVOJE“

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0007

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos" priemonę „Kraštovaizdžio apsauga", su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2017 m. rugpjūčio 2 d. pasirašė projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Taurostos parke, Jonavoje" įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – atkuriant dalies Taurostos parko kraštovaizdžio būklę, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo ir kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymui.

Parko teritorijai sutvarkyti šiuo metu rengiamas kraštotvarkos projektas, į kurio rengimą įtraukiama visuomenė pagal konkurso būdu parinkto tiekėjo UAB „Enero" parengtą visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą. Įgyvendinant projekto rangos darbus 5 ha teritorijoje, bus siekiama didinti teritorijos patrauklumą, skatinti natūralius procesus, didinančius gamtinio karkaso teritorijų regeneracines savybes ir geoekologinį potencialą, sudaryti sąlygas tipiškų ir unikalių paupiams žolinių ir sumedėjusių augalų bendrijų išlikimui, atstatymui, didinti integruotumą tarp gamtinių ir greta esančių urbanizuotų elementų, sudaryti galimybę visuomenei pažinti  ir naudoti kraštovaizdį.

Projekto įgyvendinimo metu bus tvarkomi želdynai, šalinami pavojingi / invaziniai medžiai, kurie turi neigiamos įtakos saugomos gyvūnijos buveinių būklei ir yra tolimesnio šių invazinių augalų plitimo šaltinis, teritorija bus apsodinta vertingomis daugiamečių augalų rūšimis, įrengtos su aplinka derančios ir iš gamtai palankių medžiagų įrengtos poilsio aikštelės, įrengtas pažintinis Taurostos parko takas, nameliai įvairioms paukščių ir šikšnosparnių rūšims, pažintinis stendas ir informaciniai stendai su augalų aprašymais, pavadinimais, taip pabrėžiant, kuo šie augalai ypatingi gamtai, siekiant skatinti visuomenės domėjimąsi gamta ir supažindinti su galimybėmis prisidėti prie biologinės įvairovės.

Projekto vertė yra 185 293,60 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 157 499,56 Eur ir Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 27 794,04 Eur.