Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis - tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis - pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.
Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, dailės, kitos menų ir sporto mokyklos.
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 15 str.).

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija 

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos: 
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla  http://www.jmm.lt
Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras  http://www.jonavakksc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra" Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001 pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFS-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas", kuriame Jonavos rajono savivaldybė yra viena iš projekto partnerių.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Informacija neformaliojo vaikų švietimo teikėjams 2020 m. spalio – gruodžio mėn.

Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas 
NVŠ teikimo sutartis 3 priedas
NVŠ švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijos
Neformaliojo vaikų švietimo programos lankomumo apskaitos žurnalo forma