Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjas, norintis gauti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, Savivaldybės administracijos „Vieno langelio" darbuotojui (toliau – VLIS darbuotojui) pateikia prašymą asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Prašymas pradedamas nagrinėti (administracinė procedūra pradedama) per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Fizinis ar juridinis asmuo per 20 darbo dienų gauna užsakytą pažymą.
Atnaujinimo data 2019-09-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę".

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/TAIS_378850

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą".

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2BECA531C11/TAIS_378855

3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. 1TS-262 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio  administravimo taisyklių patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/28250e2086f711e6a0f68fd135e6f40c
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku:
1. Prašymą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją);
3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);
2. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt ).

Administracinės paslaugos teikėjas

Centralizuotos buhalterijos vyresnioji specialistė Ilona Ponomarenko,

 tel. (8 349) 50204,

el. p. ilona.ponomarenko@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Centralizuotos buhalterijos vedėja Lineta Jakimavičienė,

tel. (8 349) 50145,

el. p. lineta.jakimaviciene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma turi būti parengta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinės paslaugos vadovas gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu (ar kitu asmens prašomu būdu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

1. Gautas prašymas užregistruojamas gautų dokumentų registre.

2. Asmuo, atsakingas už prašymo priėmimą, patikrina, ar prašymas užpildytas teisingai, nustato prašymo esmę.

3. Ant prašymo dedamas registracijos spaudas, jame įrašoma prašymo gavimo data ir registracijos numeris. Registruojant prašymą įrašomas pareiškėjo vardas, pavardė, tikslus adresas, prašymo gavimo data, registracijos numeris, trumpas turinys, vadovo rezoliucija. Prašymas nuskenuojamas ir įkeliamas į kompiuterinę dokumentų registravimo sistemą.

4. Dėl iškilsiančių neaiškumų darbuotojas, priimdamas prašymą, gali kreiptis į Centralizuotos buhalterijos darbuotoją.

5. Gautas prašymas perkeliamas į DVS informacinę valdymo sistemą, kur atliekami prašymo atlikimo veiksmai.

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu – elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti