Šilumos tiekimo veiklos licencijos galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Šilumos tiekimo veiklos licencijos galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo priima rajono savivaldybės administracija per 10 darbo dienų po to , kai baigiama tikrinti licencijuojama veikla. Licencijos galiojimas panaikinamas, kai:

1. Licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2. Teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytąsias licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą;

3. Licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla;

4. Juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo;

5. Licenciją turintis fizinis asmuo miršta.

Atnaujinimo data 2014-02-17
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas;

2. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2003-07-25 d. nutarimas Nr. 982) ;

3. Įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarka (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-01-29 nutarimas Nr. O3-6);

4. Šilumos tiekimo veiklos ataskaitų pateikimo tvarka (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-08-18  įsakymas Nr. 13B-730).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1.Nustatytos formos prašymą panaikinti šilumos tiekimo licencijos galiojimą (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Licencijos originalą ar dublikatą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyr. specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti