Šilumos tiekimo veiklos licencijos pakeitimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Šilumos tiekimo veiklos licencijos pakeitimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduota licencija gali būti keičiama asmens pašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Šiais nurodytais atvejais licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas;

2. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2003-07-25 d. nutarimas Nr. 982) ;

3. Įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarka (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-01-29 nutarimas Nr. O3-6);

4. Šilumos tiekimo veiklos ataskaitų pateikimo tvarka (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-08-18  įsakymas Nr. 13B-730).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti arba pakeisti šilumos tiekimo licenciją (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Prašyme nurodoma veiklos teritorijos masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;

3. Duomenis jo technologiniams, finansiniams, vadybiniams pajėgumams įvertinti;

4. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;

5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos pakeitimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą pakeisti licenciją).

 

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracija nustato ar asmuo, norintis pakeisti licenciją :

1. Turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklus;

2. Neturi mokestinės nepriemokos LR valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3. Turi pakankamai technologinių, vadybinių ir finansinių pajėgumų, leidžiančių vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyr. specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriausvedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel. (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 1300 Lt / 376,51 €

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52046

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti