Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinės paramos (socialinės pašalpos) skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skiriama piniginė socialinė parama: socialinė pašalpa ir nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas (toliau – kompensacijos).

Teisę gauti socialinę pašalpą turi šeima ir vienas gyvenantis asmuo (toliau - asmuo), jeigu:

1. šeimos nariai yra nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys (t.y. LR piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą, neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į LR gyventojų registrą, ir nuolat LR gyvenantys užsieniečiai bei asmenys be pilietybės);
2. turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo, kuris nustatomas atsižvelgiant į būsto, žemės sklypo normatyvus ir kainas bei kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų normatyvą;
3. pajamos per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai ir šeimos nariai (asmuo) atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

dirba ir:

1) per 3 mėnesių laikotarpį dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės, ir jiems apskaičiuota darbo užmokesčio ne mažiau už minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;
2) nuo įsidarbinimo pradžios dirba ne mažiau kaip kalendorinį mėnesį ir jiems (jam) apskaičiuotas darbo užmokestis yra ne mažesnis už minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;

nedirba, nes:

1) mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai bei laikotarpiu nuo dieninės bendrojo lavinimo mokyklos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 24 metai;
2) asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, paskirtas netekus 45–55 procentų darbingumo (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais) bei našlių ar našlaičių pensijas;
3) asmenys yra bedarbiai, gaunantys nedarbo socialinio draudimo išmoką arba mokymosi laikotarpiu – mokymosi stipendiją, arba dirbantys viešuosius ar Užimtumo fondo remiamus darbus.
4) asmenys yra ne trumpiau kaip 6 mėnesius įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje;
5) vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš šeimos narių slaugo vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymo nustatyta tvarka nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimos narį (narius), artimą savo ar sutuoktinio giminaitį, jei jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jie pripažinti neveiksniais;
6) asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą;
7) yra nėščia moteris, kuriai yra likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
8) teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties likę ne daugiau kaip 5 metai;
9) asmenys yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo: baigę formaliojo švietimo įstaigų dieninius skyrius abiturientai ir absolventai; netekę 45–55 procentų darbingumo asmenys (III grupės invalidai); asmenys, kuriems buvo nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis, nustatyto neįgalumo arba darbingumo lygio terminui pasibaigus; motina (tėvas) arba globėja (globėjas) jos (jo) auginamam vaikui sukakus 3 metus; asmenys, dirbę pagal laikinąją ar patarnavimo (ne trumpiau kaip 1 mėnesį), terminuotą, sezoninę darbo sutartį, šiai sutarčiai pasibaigus; asmenys, slaugę šeimos narį, vaiką, kuriam įstatymo nustatyta tvarka nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, arba artimąjį savo ar sutuoktinio giminaitį, kuriems buvo nustatytas nuolatinės slaugos (pagalbos, priežiūros) būtinumas ar jie buvo pripažinti neveiksniais; iš laisvės atėmimo vietų grįžę asmenys.
10) motina (tėvas) arba globėja (globėjas) namuose augina: nelankantį ugdymo įstaigos vaiką iki 3 metų; bent vieną nelankantį ugdymo įstaigos vaiką iki 8 metų, kai šeimoje auginami 3 ir daugiau vaikų iki 14 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį ugdymo įstaigos vaiką iki 8 metų arba dėl to, kad nėra vietų ikimokyklinėse ugdymo įstaigose arba šeima gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigos;
11) motina arba tėvas, kai vieno iš jų nėra arba jis (ji) dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko (vaikų), augina namuose vaiką (vaikus) iki 14 metų ir dirba šeimai nuosavybės teise priklausančius ar išsinuomotus ne mažiau kaip 2 hektarus žemės ūkio naudmenų;

4. Vaikai nuo 16 iki 18 metų:

1) mokosi; dirba; yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje;
2) įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas;
3) nėštumo metu.

Kai kurioms šeimoms taikomi papildomi reikalavimai:

Auginančių vaikus iki 18 metų nesusituokusių asmenų, nutraukusių santuoką ar gyvenančių skyrium sutuoktinių šeimos, teisę į socialinę pašalpą turi:

1) sudarius teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) yra pripažinta tėvystė, materialinio išlaikymo arba teismui priteisus šiam vaikui (šiems vaikams) išlaikymą;
2) tėvystės nustatymo, vaiko (vaikų) išlaikymo priteisimo bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu.

Socialinė pašalpa šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neteikiama, jei jis yra:

1) nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;
2) užsienio valstybėje besimokantis ir gyvenantis mokinys ar studentas iki 24 metų;
3) atliekantis bausmę, sulaikytas ar suimtas, jam paskelbta paieška ar teismo pripažintas nežinia kur esančiu;
4) atliekantis privalomąją pradinę karo tarnybą;
5) neturintis leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jei tokį leidimą privalo turėti pagal galiojančius teisės aktus.

Jei šeima nėra sudariusi teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą arba kreipėsi, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas, socialinę pašalpą turi teisę gauti tik vaikas (vaikai).

Socialinė pašalpa šeimoms (asmeniui) sudaro 90 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų (VRP) šeimai (asmeniui) ir vidutinių šeimos (asmens) pajamų per mėnesį. VRP šeimai apskaičiuojamos dauginant VRP vienam šeimos nariui iš šeimos narių skaičiaus.

Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį pateiktas prašymas – paraiška, pirmos dienos. Po 3 mėnesių reikia kreiptis iš naujo.

PASTABA.
Socialinę pašalpą gaunanti šeima ir vienas gyvenantis asmuo privalo:

1) pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo-paraiškos formą pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią šeimos arba vieno gyvenančio asmens teisę į kompensacijas, bei būtinus kompensacijoms skirti dokumentus;
2) per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčius įtakos teisei į kompensacijas arba piniginės socialinės paramos dydžiui; savivaldybės administracijos reikalavimu deklaruoti turimą turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;
3) sudaryti savivaldybių socialiniams darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;
4) dalyvauti savivaldybės administracijos pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką organizuojamuose visuomenei naudinguose darbuose.

Bedarbiai šeimos nariai ir vieni gyvenantys asmenys privalo vykdyti teritorinių darbo biržų sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus (neatsisakyti profesinio mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo, siūlomo darbo, viešųjų bei Užimtumo fondo remiamų darbų ir kita).

PRIMENAME:
1) Nustačius, kad šeima arba vienas gyvenantis asmuo socialinę pašalpą gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis apie turtą, gaunamas pajamas, šeimos narius ar kitus duomenis, reikalingus socialinei pašalpai skirti, arba nepranešė apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę pašalpą arba piniginės socialinės paramos dydžiui, šeima arba vienas gyvenantis asmuo turi grąžinti neteisėtai gautą sumą arba ją mokėti dalimis.
2) Negrąžinta neteisėtai gauta socialinė pašalpa, išskyrus atvejus, kai šeima arba vienas gyvenantis asmuo ne trumpiau kaip 3 mėnesius po paskutinio paramos gavimo laikotarpio nesikreipė dėl piniginės socialinės paramos, yra išieškoma savivaldybės administracijos priimtu sprendimu iš gavėjui priklausančios piniginės socialinės paramos sumos išskaičiuojant ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas 2006m. lapkričio 21 d. Nr. X-916

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Reikia pateikti šiuo dokumentus:

1. prašymą – paraišką piniginei socialinei paramai gauti;
2. suaugusių šeimos narių asmens dokumentus (originalus);
3. šeimos narių, sulaukusių pilnametystės, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
4. vaiko/-ų gimimo liudijimą/-us;
5. pensininko, neįgaliojo pažymėjimą;
6. pažymas apie šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas (originalą);
7. valstybinės teritorinės darbo biržos pažymą (originalą);
8. santuokos, mirties, ištuokos liudijimą;
9. teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko/-ų išlaikymo;
10. įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduotą pažymą apie vaiko/-ų išlaikymą (originalą);
11. pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų;
12. kompetentingos institucijos išduotos slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos pažymą;
13. atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

PASTABA.
Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus arba į seniūnijos specialistą.

Dokumentai priimami:
 I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 - 15 val.

Papildoma informacija teikiama telefonais 54669, 50300.

Socialinės paramos skyrius
Žeimių g.13, LT-55158, Jonava

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti