Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas)
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Informuojame, kad 2009 m. gruodžio 10 d.priimtas Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-546, kuris įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis įstatymas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose,  ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau - mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas. Šis įstatymas netaikomas mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka. Nemokamas maitinimas mokiniams bus skiriamas toje mokykloje, kurioje jie mokosi, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos.
Nemokamas maitinimas skiriamas mokiniams atsižvelgiant į jų šeimos pajamas:

  • nemokami pietūs skiriami mokiniams, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 (525 Lt) valstybės remiamų pajamų (toliau-VRP) dydžio (VRP -350 Lt).
  • įstatyme nenumatytais atvejais (Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1 TS-6 patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu)ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios ar neįgalių tėvų šeimos, vaikui augant socialinės rizikos šeimoje, šeimai gaunant socialinę pašalpą ir kitais ugdymo įstaigų vadovų ar socialinių pedagogų rekomenduojamais atvejais ir kt., atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai.
  • Remiantis švietimo įstaigų vadovų ar socialinių pedagogų rekomenduojamais atvejais, patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities tyrimo aktą, mokiniams, kuriems yra paskirti nemokami pietūs, gali būti skirti ir pusryčiai ( panaudojant iki 2 proc. Numatytoms išlaidoms finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų_
  • Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas ir jų šeimos pajamos apskaičiuojamos imant šeimos narių pajamas už praėjusius tris mėnesius iki prašymo skirti nemokamą maitinimą pateikimo dienos. Jeigu kreipimosi mėnesį, bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė, vidutinės šeimos pajamos per mėnesį apskaičiuojamos pagal to mėnesio pajamas.

Nemokamas maitinimas mokiniams gali būti nutrauktas padidėjus šeimos pajamoms arba nustačius, kad šeima pateikė neteisingą informaciją apie turimas pajamas.

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas turi kreiptis į gyvenamosios vietos, kurią yra deklaravęs,  į Socialinės paramos skyriaus arba seniūnijos darbuotoją.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimo įstatymas 2009m. gruodžio 10 d. Nr. XI-546

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas
2. Vaiko gimimo liudijimas;
3. Pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);
4. Santuokos liudijimas;
5. Mirties liudijimas;
6. Ištuokos liudijimas;
7. Kitus teisę gauti socialinę paramą įrodančius dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatyme, išskyrus duomenis apie šeimos turimą turtą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dokumentai priimami:
 I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
I - IV: 8 - 12 val., 12.45 - 15 val.


Papildoma informacija teikiama telefonais 54669, 50300.


Socialinės paramos skyrius
Žeimių g.13, LT-55158, Jonava

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti