Vedėja

Agnė Šalomskė
Tel.: 8 349 50173
El. paštas: agne.salomske@jonava.lt
Kabinetas: 201
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Aksana Zacharova
Tel.: 8 349 50173
El. paštas: aksana.zacharova@jonava.lt
Kabinetas: 202
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Gitana Gulevienė
Tel.: 8 349 50173
El. paštas: gitana.guleviene@jonava.lt
Kabinetas: 202
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Daiva Bradauskienė
Tel.: 8 349 61196
El. paštas: daiva.bradauskienė@jonava.lt
Kabinetas: 404
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Vilma Matijošaitienė
Tel.: 8 349 61196
El. paštas: vilma.matijosaitiene@jonava.lt
Kabinetas: 404
Pareigybės aprašymas

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

PATVIRTINTA:
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2006 m. vasario 23 d.
Įsakymu Nr.13B-194

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS  NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (toliau skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos padalinys.
2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.
4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą.
6. Koordinuoti strateginio planavimo procesą ir kasmetines planavimo peržiūras (organizuoti strateginio plėtros plano priežiūrą ir atnaujinimą).
7. Koordinuoti Savivaldybės strateginių planų, strateginių planų įgyvendinimo programų rengimą ir įgyvendinimą.
8. Dalyvauti regioninių, nacionalinių plėtros planų, strategijų kūrime, atnaujinime ir įgyvendinime.
9. Atstovauti Savivaldybei rengiant bei įgyvendinant Kauno regiono plėtros programas.
10. Dalyvauti formuojant finansų politiką ir tobulinant investicijų planavimą.
11. Koordinuoti Savivaldybės paraiškų rengimą finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės investicijų programos.
12. Koordinuoti Savivaldybės projektų įgyvendinimo eigą, gavus paramą.
13. Analizuoti ir apibendrinti įvairių sričių informaciją, susijusią su projektų rengimu ir įgyvendinimu bei teikti išvadas bei pasiūlymus vadovybei.
14. Ieškoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją apie viešųjų investicijų poreikius rajone, organizuoti investicinių šaltinių paiešką.
15. Teikti informaciją apie įvairias Europos Sąjungos, Nacionalines Lietuvos Respublikos institucijų, kitų fondų inicijuojamas paramos programas.
16. Konsultuoti Savivaldybės darbuotojus skyriaus kompetencijos klausimais.
17. Bendradarbiauti su kitų savivaldybių, valstybių įstaigomis ir organizacijomis rajono ekonominės bei socialinės plėtros klausimais.
18. Užmegzti, plėtoti ir koordinuoti savivaldybės bendradarbiavimą su užsienio šalių partneriais.
19. Bendradarbiauti su miesto bendruomene, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis miesto plėtros klausimais.
20. Skyriaus kompetencijos klausimais rengti Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
21. Spręsti skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir vykdyti Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtas funkcijas, taip pat mero bei administracijos direktoriaus pavedimus.

III. SKYRIAUS TEISĖS

22. Skyrius, vykdydamas savo uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
22.1. gauti iš valstybės, vietos savivaldos institucijų ir kitų įstaigų informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;
22.2. gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kt. duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš administracijos struktūrinių padalinių ir kitų savivaldybės biudžeto subjektų;
22.3. naudotis savivaldybės administracijos kompiuteriniu tinklu;
22.4. sudaryti komisijas, darbo grupes pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms nagrinėti;
22.5. teikti vadovybei pasiūlymus dėl priemonių skyriaus ir savivaldybės darbui gerinti.

IV. SKYRIAUS  DARBO ORGANIZAVIMAS

23. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
24. Skyriaus vedėjas:
24.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
24.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;
24.3. organizuoja skyriaus darbą;
24.4. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams.
25. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus darbuotojas ar kito skyriaus vedėjas.
26. Skyriaus darbuotoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja skyriaus vedėjo paskirtas kitas tarnybos darbuotojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kad sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

V. ATSAKOMYBĖ

27. Skyriaus vedėjas atsako už uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą.
28. Skyriaus darbuotojų uždavinius, funkcijas ir atsakomybę reglamentuoja jų pareigybės aprašymai.
29. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus, poelgius nesuderinamus su valstybės tarnautojo statusu, pareigų nevykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.