Suaugusiųjų švietimas

Suaugusiųjų mokymą pagal bendrojo ugdymo programas vykdo ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą teikia Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Nuotolinį mokymą pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas vykdo:
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Neformalusis suaugusiųjų švietimas - asmens ir visuomenės interesus atitinkantis švietimas pagal įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, teikiamas ne jaunesniems negu 18 metų asmenims ( Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų  švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas).
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paskirtis - sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti visi švietimo teikėjai (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 16 str.).

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas

Daugiau informacijos apie suaugusiųjų švietimą www.smm.lt   http://www.lssa.smm.lt/lt/