ATLIEKŲ TVARKYMO KOKYBĖS STEBĖSENA IR KONTROLĖ

 PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės  tarybos 

2014 m. rugsėjo 25 d.

sprendimu Nr. 1 TS – 0266

 

 

JONAVOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. Bendrosios nuostatos

 

 1. Jonavos rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašas  (toliau – Tvarkos aprašas) nustato komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarką Jonavos rajone.
 2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais (toliau – Kokybės reikalavimai), Jonavos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
 3. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti, kad Savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo paslauga (toliau – Paslauga) būtų teikiama laiku ir tinkamai, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą.
 4. Šis Tvarkos aprašas yra privalomas visiems komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą vykdantiems juridiniams asmenims.
 5. Tvarkos aprašo nuostatų ir reikalavimų įgyvendinimas turi užtikrinti racionalų Paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės valdymą, nepertraukiamą Paslaugos teikimą ir susidarančių atliekų surinkimą, teisės aktuose nustatytų higienos, aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą.
 6. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
 7. Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą.
 8. Paslaugos kokybės stebėsena - nuolatinis (sistemingas) skundų ir informacijos dėl Paslaugos ir duomenų apie Kokybės reikalavimų nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą rinkimas, analizė ir pasiūlymai komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje dalyvaujantiems asmenims Paslaugos kokybei gerinti.
 9. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

 

 1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENA ir kontrolė

 

 1. Atliekų tvarkytojai privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrįsto atliekų turėtojo skundo dėl Paslaugos netinkamo teikimo ar neteikimo gavimo, imtis priemonių skunde nurodytoms priežastims pašalinti.
 2. Atliekų tvarkytojo ir atliekų turėtojo ginčus dėl Paslaugos netinkamo teikimo ar neteikimo nagrinėja Savivaldybės administracija.
 3. Paslaugą teikiantys komunalinių atliekų tvarkytojai privalo įdiegti ir palaikyti Paslaugos kokybės užtikrinimo ir ataskaitų teikimo apie teikiamą Paslaugą sistemą ir vykdyti teikiamos Paslaugos kokybės stebėseną pagal sutartyje su Savivaldybe nustatytus reikalavimus.
 4. Komunalinių atliekų tvarkytojų įdiegta Paslaugos kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:
  1. Komunalinių atliekų turėtojų skundai bus registruojami ir apie juos bus pranešama Savivaldybes administracijai.
  2. Esant pagrįstiems skundams trūkumai bus pašalinti.
  3. Bus teikiama kokybiška komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.
 5. Savivaldybės teritorijoje veikiantys komunalinių atliekų tvarkytojai iki einamojo mėnesio 10 d. už praėjusį mėnesį (iki einamųjų metų sausio 31 d už praėjusius metus) Savivaldybės administracijai turi pateikti:
  1. Duomenis apie Savivaldybės teritorijoje įvairiuose šaltiniuose surinktų ir perduotų apdoroti visų komunalinių atliekų, įskaitant rūšiuojamuoju būdu ir apvažiavimo būdu surinktų komunalinių atliekų, kiekį pagal atliekų rūšis ir atskiras atliekų turėtojų grupes raštu ir elektroninėje laikmenoje.
  2. Duomenis apie konteinerių (komunalinių ir antrinių žaliavų), ištuštinamų per mėnesį (per metus), skaičių elektroninėje laikmenoje.
  3. Duomenis apie gautų skundų ir prašymų skaičių ir priežastis, atsakymų į juos raštu skaičių elektroninėje laikmenoje.
  4. Duomenis apie konteinerių priežiūrą (plovimas, dezinfekavimas, keitimas ir pan.) kiekvieną mėnesį  elektroninėje laikmenoje.
  5. Dirbančių transporto priemonių sąrašus (nurodant markę, valstybinį numerį, talpą m3 ir tonomis, paskirtį) elektroninėje laikmenoje.
  6. Duomenis apie dirbančių transporto priemonių maršrutus (globalios pozicionavimo sistemos (GPS) duomenų pagrindu) elektroninėje laikmenoje.

 

 

III. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS rodikliai ir jų kriterijai

 

 1. Teikiamos Paslaugos kokybė vertinama pagal šiuos Paslaugos kokybės rodiklius:
  1. Konteinerių ištuštinimas laiku pagal grafiką.
  2. Visų atliekų turėtojų, turinčių sutartis su atliekų tvarkytojais, 100 proc. aptarnavimas.
  3. Pagarbus elgesys su atliekų turėtojais, visų trūkumų pagal gautus skundus pašalinimas laiku.
  4. Reguliari ir savalaikė konteinerių būklės priežiūra (plovimas, dezinfekavimas, remontas).
  5. Trūkstamų, pavogtų ir sugadintų konteinerių pateikimas, pakeitimas ir/ar sutvarkymas nustatytu terminu.
  6. Ataskaitų ir informacijos perdavimas Savivaldybės administracijai nustatytu laiku.
 2. Paslaugos kokybės rodiklių stebėsenos metu nustačius neatitiktis, Savivaldybės administracija privalo nedelsiant imtis priemonių pagerinti Paslaugos kokybę.

 

 

IV. Tvarkos priežiūra ir kontrolė

 

 1. Paslaugos kokybės priežiūrą ir kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

______________________