Geodezinės ir topografinės medžiagos išdavimas ir derinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Topografinių ir inžinerinių planų derinimas.
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Derina ir kaupia geodezines ir topografines nuotraukos analogine ir skaitmenine formomis. Pateikti skaitmeniniai duomenys registruojami Savivaldybės GIS duomenų bazės sistemoje. Teikia įgaliotoms institucijoms savo turimus duomenis,  reikalingus sudaryti bei atnaujinti baziniams ir specialiesiems žemėlapiams, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.

Fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems licencijas atlikti topografines ir geodezines nuotraukas, išduoda rajono analogines požeminių inžinierinių tinklų planšetes, Jonavos miesto skaitmenines požemio ir antžemio planšetes M 1:500 valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, šulinių kortelių bylas.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001 Nr.: 62- 2226; Žin., 2010 Nr.: 54- 2649);

2.,,Dėl sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų" techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo (Žin., 2000, Nr.: 52- 1518).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fizinis ar juridinis asmuo, atliekantis geodezijos ir kartografijos darbus, privalo turėti kvalifikacijos pažymėjimą, išduotą Vyriausybės įgaliotos institucijos. Asmenys, norintys suderinti topografinius-geodezinius planus pateikia:

1.Topografinio - gedoezinio plano analoginę ir skaitmeninę medžiagą;

2. Topografiniai planai nustatyta tvarka turi būti suderinti su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Topografinio - gedoezinio plano analoginę ir skaitmeninę medžiagą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė

Eglė Galimovienė

tel. (8 349) 50059

gis@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel. (8 349) 53821

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti