Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams - Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų remtinų žmonių būsto poreikiams tenkinti (būstui pirkti, statyti, turimam būstui rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų poreikiams), teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti. Asmenys ir šeimos turi būti Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusios gyvenamąją vietą arba įtrauktos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Teisę į valstybės paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas;

2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.

c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimam būstui, nepritaikytam neįgaliųjų poreikiams rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti turi teisę gauti (jeigu atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus):

1) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų - 20 procentų;

2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų, ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs - 10 procentų.

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

3) keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

4) šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

*VRP - valstybės remiamos pajamos (dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt).

Paslaugos gavėjai: • Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų šeimos nariai; • kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai; • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; • užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

Prašymas teikiamas savivaldybės administracijai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, jei gyvenamosios vietos neturi, savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administracijai.

Atnaujinimo data 2020-06-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 2019-02-12 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1959

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ 673dbcc230f911e9a505bd13c24940c9

2. 2019 m. rugsėjo 24 d.  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-551 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 20015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ efc14780dfca11e9a85be81119c7a8fa?jfwid=pffih4tx5

3. Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 882 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ 7c6c4560cb0b11e9a56df936f065a619?jfwid=12m1b1albw

4. 2018 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1334 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl šalpos pensijų bazės dydžio patvirtinimo" pakeitimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ 2d39de13051511e98a758703636ea610

5. 1996 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas Nr. I-1338

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.27942/asr

6. 2003 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas Nr. IX-1675

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Patvirtintos formos prašymas.

2. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą.

3. Turto (įskaitant gautas pajams) deklaracija.

4. Dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus).

5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

6. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

7. Rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, – projektuotojo išvada, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi arba nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams.

8. Mokymo įstaigos pažyma apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

9. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija.

10. Kiti dokumentai, įrodantys asmenų teisę į paramą būstui įsigyti.

Jeigu dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui įsigyti, savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Besevičienė

Tel.: 8 349 20008

zivile.beseviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: 8 349 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 darbo dienų.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti