Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinės kompensacijos skiriamos:

1. Asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, (toliau vadinama – dalyviai), jeigu jų sveikatai buvo padaryta žala;
2. Mirus minėtiems asmenims, jeigu jų mirties priežastis susijusi su dalyvavimu likviduojant Černobylio elektrinės avarijos padarinius -jų šeimos nariams (tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams).

Kompensacijų dydžiai:

1. Dalyviams, kuriems nustatytas susirgimas, susijęs su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius – 2880 Lt;
2. Dalyviams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius:
2.1. pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 7200 Lt ;
2.2. pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo ( iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) – 5760 Lt;
2.3. pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. III grupės invalidais) – 4320 Lt.
3. Dalyvių, mirusių nuo ligos, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, šeimos nariams – 14400 Lt - dalinant ją lygiomis dalimis, jeigu mirusiam dalyviui nebuvo išmokėta kompensacija pagal susirgimą, ar invalidumo grupę (darbingumo lygį). Jeigu minėta kompensacija buvo išmokėta, mirusio dalyvio šeimos nariams išmokamas atitinkamas kompensacijos skirtumas (iš 14400 Lt atimamos išmokėtos sumos).

PASTABA: Jeigu asmenims, jau gavusiems kompensaciją, pablogėja sveikata, jie turi teisę gauti vienkartinės kompensacijos, nurodytos pagal pripažintą naują mažesnį darbingumo lygį, ir jau išmokėtos sumos skirtumą.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 198 "Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius" (Žin., 1998, Nr. 19-474; 2005, Nr. 112-4087).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymo forma;
2. Asmens tapatybės dokumentas;
3. Specialistų komisijos išduota išvada dėl susirgimo, susijusio su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius;
4. Kreipimosi dieną galiojanti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma (pripažintas iki 2005 m. liepos 1 d. invalidu – invalido pažymėjimas), kurioje darbingumo netekimas susietas su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius;
5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

Mirus asmeniui, dalyvavusiam likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, kiekvienas šeimos narys pateikia :

1. Prašymo formą;
2. Asmens dokumentą;
3. Specialistų komisijos išvadą, kad mirtis susijusi su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (pateikia vienas iš šeimos narių);
4. Mirties liudijimo nuorašą, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pateikia vienas iš šeimos narių);
5. Giminystės ryšį su mirusiuoju įrodančius dokumentus-santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka;
6. Pažymą apie mirusiojo paskutinę nuolatinę gyvenamąją vietą (pateikia vienas iš šeimos narių);
7. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
 

Administracinės paslaugos teikėjas

Piliečiai priimami:
I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.
Socialinės paramos skyrius
Žeimių g.13, LT-55158, Jonava


Papildoma informacija teikiama telefonu 50142

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti