Išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui


Administracinės paslaugos pavadinimas Išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, kurie nori išregistruoto juridinio asmens dokumentus perduoti tolesniam saugojimui.

Atnaujinimo data 2017-03-01
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo";
6. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo  tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156;
7. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo";
8. Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157;
9. Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija);
10. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Kartu  su prašymu priimti dokumentus pateikiama dokumento, liudijančio  įmonės likvidavimo  faktą, kopija;

3. Jei dokumentus perduoda įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija gaunama iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Jonavos skyriaus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja

Rūta Mačiulytė,

tel. (8 349) 59813,

el. p. ruta.maciulyte@jonava.lt

 

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja

Violeta Paulauskienė,

tel. (8 349) 59813,

el. p. violeta.paulauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja

Aira Kaunietė,

tel. (8 349) 58740,

el. p. aira.kauniete@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d.d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti