Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonės; organizacijos; garažų eksploatavimo bendrijos, sudariusios valstybinės žemės nuomos sutartis, taip pat visi juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarties prie pastato, statinio ar patalpos naudojamai valstybinei  žemei  užpildo  valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją ir   pateikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Centralizuotai buhalterijai. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino- einamųjų metų lapkričio 15 d.

Juridiniai asmenys aukciono būdu išsinuomotą žemę deklaruoja ta pačia  tvarka ir terminais.

Atnaujinimo data 2017-02-20
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/TAIS_378850

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą".

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2BECA531C11/TAIS_378855

3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimas Nr.1TS-262 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio  administravimo taisyklių patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/28250e2086f711e6a0f68fd135e6f40c

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš VĮ Registrų centras ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM apie nuomojamus/ naudojamus valstybinės žemės sklypus.
Administracinės paslaugos teikėjas

Centralizuotos buhalterijos vyresnioji specialistė Ilona Ponomarenko,

 tel. (8 349) 50204,

 el. p. ilona.ponomarenko@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Centralizuotos buhalterijos vedėja Lineta Jakimavičienė,

tel. (8 349) 50145,

 el. p. lineta.jakimaviciene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pranešimai apie priskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį parengiami iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

1.Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai patvirtinami rajono tarybos sprendimu.

2. Be aukciono išnuomojamų valstybinės žemės sklypų ir valstybinės žemės sklypų, suteiktų teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriais naudotis leista  žemę administruojančių institucijų sprendimais tačiau žemės sklypų nuomos sutartys nesudarytos, vertė apskaičiuojama pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius, patvirtintus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu.. Verčių zonas ir nuomojamų sklypų, registruotų Nekilnojamojo turto registre  vidutines rinkos vertes galima rasti VĮ ,,Registrų centras" puslapyje, adresu  http://www.registrucentras.lt/

3.Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų nuostatas, VĮ „Registrų centras" įregistruotos nuomojamos žemės vertė perskaičiuojama kas treji metai, nuo nuomos sutarties sudarymo.

4. Valstybinės žemės nuomos mokestis  mokamas į  Jonavos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT974010043900134090, esančią AB DNB banke,  banko kodas 40100. Mokesčio gavėjas Jonavos rajono savivaldybės administracija, kodas 188769070.

5. Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:

  • 3111 - FA žemės nuomos mokestis
  • 3112-FA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka
  • 3113-FA žemės nuomos mokesčio delspinigiai
  • 3121 - JA žemės nuomos mokestis
  • 3122- JA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka
  • 3123- JA žemės nuomos mokesčio delspinigiai

6. Žemės nuomos mokestį  galima  sumokėti:

1. bet kurio banko skyriuose;

2. pašto įstaigose;

3. internetu ( jei asmuo moka žemės nuomos mokestį už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens kodą, vardą ir pavardę).

4. Maxima LT, UAB kasose

        5. UAB „Perlo paslaugos" terminaluose
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos administruojamos naudojant  programinę įrangą MyLobster

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu – elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti