Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Laidojimo pašalpa mokama mirus:
1) Lietuvos Respublikos piliečiui;

2) Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, turėjusiam Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;

3) Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi buvo išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

4) Lietuvos Respublikoje gyvenusiam asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikoje buvo suteiktas pabėgėlio statusas;

5) asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;

6) Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, kuriam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis;

7) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariais laikomi sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją.

Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (304 Eur).

Laidojimo pašalpa nemokama, kai asmuo laidojamas valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).
Laidojimo pašalpa turi būti išmokėta laidojančiam asmeniui, kuris kreipiasi, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
 Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data, kurios faktą registruoja civilinės metrikacijos įstaiga.
Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.
Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui ar kitam laidojančiam asmeniui.

Atnaujinimo data 2019-07-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl paramos mirties atveju (1993 m. gruodžio 23 d. Nr. I-348)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas

2. Jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, turi būti pateiktas medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas).

3. Juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo yra juridinis asmuo;

4. Banko sąskaitos numeris.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
Administracinės paslaugos teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Leonora Ivaškienė, 118 kabinetas, telefonas (8 349) 50032, el. paštas leonora.ivaskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142,
el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Laidojimo pašalpa – vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio. Pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsiranda teisė į laidojimo pašalpą, galiojusio BSI dydį.

Prašymo išmokai gauti SP-5 forma

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti