Leidimų želdinių ir želdynų (tame tarpe ir saugotinų medžių ir krūmų), augančių ne miškų ūkio žemėje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau- Želdynų tvarkymo darbams) išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų želdinių ir želdynų (tame tarpe ir saugotinų medžių ir krūmų), augančių ne miškų ūkio žemėje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau- Želdynų tvarkymo darbams) išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyriaus) nuostatais, Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas leidimų Želdynų, augančių Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, ne miško paskirties žemėje, tvarkymo darbams išdavimą.

Leidimų išdavimo tvarka:

1.Želdynų savininkai ir valdytojai, juos prižiūrinčios įmonės, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau- Pareiškėjai), pateikia Jonavos rajono administracijos seniūnijos, kurioje yra želdynai, seniūnui (toliau- Seniūnas) argumentuotą ir teisingai užpildytą nustatytos formos prašymą ir dokumentus pagal prašyme išvardintus punktus.

2.Seniūnas, gavęs prašymą, sukviečia prie Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau- Administracija) sudarytą želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją toliau- Komisija), kuri įvertina prašomų kirsti, tvarkyti želdynų būklę natūroje.

3.Komisija surašo protokolą, kuriame nurodomi:

3.1.motyvai dėl leidimo/ neleidimo kirsti, tvarkyti želdynus

3.2. išvardijami numatytų kirsti ar tvarkyti medžių aukščiai ir skersmenys 1,30 m aukštyje ir krūmų aukščiai,

3.3.Kiekiai

3.4.Atsodinimo vietos

3.5.Atlyginimo už kertamų medžių ir krūmų dydis.

4.Remiantis protokolu Skyrius išduoda leidimą arba motyvuotą atsisakymą, teisės aktų numatytais atvejais, informuoja pareiškėją apie būtinybę suderinti leidimą su:

4.1.LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jonavos agentūra

4.2.Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniu padaliniu                             

Kai būtina papildoma informacija, specialisto konsultacija, ginčo atveju, atliekama želdynų būklės ekspertizė (toliau- Ekspertizė)- želdynų ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.

Ekspertizę atlieka Komisija, kuri gali pasitelkti specialistus. Ekspertizė atliekama ir išvados pareiškėjams pateikiamos per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo dėl ekspertizės atlikimo priėmimo.
Atnaujinimo data 2019-11-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

2. LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo"

3. LR aplinkos ministro įsakymas yra 2008 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo"

4. LR aplinkos ministro 2009 m. sausio 06 įsakymas Nr. D1-4 „Dėl LR aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 198 „Dėl nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo" LR „Vietos savivaldos įstatymas"

5.„Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės" (patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-263, 2011 m. kovo    3     d. )

6. "Jonavos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės" (patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1 TS-398)

7.  „Želdynų įstatymas"

8. LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjai Seniūnams pateikia:

1. Argumentuotą ir teisingai užpildytą nustatytos formos prašymą.

2.Žemės sklypo planą.

3.Informaciją apie planuojamus kirsti- tvarkyti želdynus (vieną/ kelis popunkčiuose išvardintus dokumentus):

3.1.Patvirtintą (suderintą) želdynų pertvarkymo projektą, parengtą ant topografinio pagrindo

3.2. Kirtimo- tvarkymo schemą parengtą ant topografinio ar kito pagrindo, leidžiančio susidaryti aiškų vaizdą apie želdynų vietą

3.2. detalųjį bei specialųjį planus,

3.3. foto su sunumeruotais ir pažymėtais planuojamais kirsti -tvarkyti želdynais. Numatyti kirsti medžiai pažymimi raudonais, persodinti- geltonais dažais 1,3 m aukštyje.

4.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją

5. Įgaliojimo kopiją, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo

6.VĮ „Registrų centras" išrašą- pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre

7. Daugiau kaip 51% daugiabučio namo gyventojų sutikimą, kai norima kirsti geros būklės , nekeliančius pavojaus želdynus (išimtis gali būti padaryta atsižvelgus į vasaros metu kambariuose atliktus apšvietimo tyrimus)

8. Atskirais atvejais techninis projektas.
Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

Judita Gaidukevičienė

tel.  8 349 53821, el. p. judita.gaidukeviciene@jonava.lt

Bukonių seniūnijos seniūnas

Dumsių seniūnijos seniūnas

Jonavos miesto seniūnijos seniūnas

Kulvos seniūnijos seniūnas

Ruklos seniūnijos seniūnas

Šilų seniūnijos seniūnas

Upninkų seniūnijos seniūnas

Užusalių seniūnijos seniūnas

Žeimių seniūnijos seniūnas

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų (išskyrus atvejus, kai atliekama ekspertizė) nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienus metus nuo jo išdavimo;

Ekspertizė atliekama ir išvados pareiškėjams pateikiamos per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo dėl ekspertizės atlikimo priėmimo.

SENIŪNŲ PRAŠYMAI PRIIMAMI

Žeimių g. 13, 55158 Jonava, 1 aukšte Asmenų aptarnavimo patalpose

Pirmadienį 8:00 – 18:00 val.

Antradienį 8:00 – 17:00 val.

Trečiadienį 7:00 – 18:00 val.

Ketvirtadienį 8:00 – 17:00 val.

Penktadienį 8:00 – 14:00 val. (be pietų pertraukos)

Pirmadienį- ketvirtadienį pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.

Penktadienį pietų pertraukos nėra

Atsakingi asmenys:

Bendrojo skyriaus vyr. specialistės:

Irena Misiūnienė

tel. 8 349 501 54, faks. 8 349  500 12, el. p. irena.misiuniene@jonava.lt

Lina Trinkūnienė

tel. 8 349 501 54, faks. 8 349  500 12, el. p. lina.trinkuniene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti