Vedėja

Aira Kaunietė
Tel.: 8 349 58740
El. paštas: aira.kauniete@jonava.lt
Kabinetas: 209
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Valda Koženiauskienė
Tel.: 8 349 50001
El. paštas: valda.kozeniauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 211
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Jekaterina Liutkienė
Tel.: 8 349 61394
El. paštas: jekaterina.liutkiene@jonava.lt
Kabinetas: 220
Pareigybės aprašymas

Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojas

Evaldas Utyra
Tel.: 8 349 20709
El. paštas: evaldas.utyra@jonava.lt
Kabinetas: 212
Pareigybės aprašymas

Vyresnioji sekretorė

Brigita Šlepetienė
Tel.: 8 349 61040
El. paštas: brigita.slepetiene@jonava.lt
Kabinetas: 217
Pareigybės aprašymas

Archyvo tvarkytoja

Agnė Gražulytė
Tel.: 8 349 59813
El. paštas: agne.grazulyte@jonava.lt
Kabinetas: Chemikų g. 136
Pareigybės aprašymas

Klientų aptarnavimo tarnautoja

Irena Misiūnienė
Tel.: 8 349 50154
El. paštas: irena.misiuniene@jonava.lt
Kabinetas: 124
Pareigybės aprašymas

Archyvo tvarkytoja

Violeta Šaltytė
Tel.: 8 349 59813
El. paštas: violeta.saltyte@jonava.lt
Kabinetas: Chemikų g. 136
Pareigybės aprašymas

Klientų aptarnavimo tarnautoja

Lina Trinkūnienė
Tel.: 8 349 50154
El. paštas: lina.trinkuniene@jonava.lt
Kabinetas: 124
Pareigybės aprašymas

Kompiuterinių sistemų specialistas

Ramūnas Židžiūnas
Tel.: 8 349 20025
El. paštas: ramunas.zidziunas@jonava.lt
Kabinetas: 106
Pareigybės aprašymas

Kompiuterinių sistemų specialistas

Saulius Balandis
Tel.: 8 349 50177
El. paštas: saulius.balandis@jonava.lt
Kabinetas: 106
Pareigybės aprašymas

Kompiuterinių sistemų specialistas (mokyklų)

Vygandas Žentelis
Tel.: 8 677 74311
El. paštas: vygandas.zentelis@jonava.lt | mokyklos@jonava.lt
Kabinetas: 100
Pareigybės aprašymas

Kompiuterininkas (mokyklų)

Linas Mecelis
Tel.: 8 612 79035
El. paštas: linas.mecelis@jonava.lt | mokyklos@jonava.lt
Kabinetas: 100
Pareigybės aprašymas

Tarnautojas, atliekantis bendras funkcijas

Augutis Paulauskas
Tel.: 8 349 50034
El. paštas: augutis.paulauskas@jonava.lt
Kabinetas: r1
Pareigybės aprašymas

Ūkvedys

Mindaugas Juknys
Tel.: 8 349 59182
El. paštas: mindaugas.juknys@jonava.lt
Kabinetas: r2
Pareigybės aprašymas

Automobilio vairuotojas

Česlovas Nacevičius
Tel.: 8 349 59182
Kabinetas: r2
Pareigybės aprašymas

Automobilio vairuotojas

Arvydas Žukauskas
Tel.: 8 349 59182
Kabinetas: r2
Pareigybės aprašymas

Budėtojas


Tel.: 8 349 50154
El. paštas: sargai@jonava.lt
Kabinetas: -
Pareigybės aprašymas

Bendrojo skyriaus nuostatai

                                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                                             Jonavos rajono savivaldybės

                       administracijos direktoriaus 
                       2015 m. liepos   23   d. 

                                                                                                             įsakymu  Nr.  13B-1151

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDROJO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                      1. Bendrasis skyrius (toliau - Skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) struktūrinis padalinys.

                      2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus bei atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

                      3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos  direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

                      4. Skyrius steigiamas ir likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

                      5. Skyrius turi savo  antspaudą.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:
  1. tvarkyti rajono savivaldybės  mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo ir Administracijos dokumentaciją;
  2. teikti informaciją visuomenei apie rajono savivaldybės veiklą ir  priimtus sprendimus;
  3. tvarkyti rajono savivaldybės archyvą;
  4. organizuoti  rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo  priimamųjų darbą;
  5. kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Jonavos rajone.  
  6. aprūpinti rajono savivaldybės tarybos narius  ir savivaldybės administracijos darbuotojus  darbo priemonėmis;
  7. organizuoti savivaldybės administracijos transporto priemonių aptarnavimą ir priežiūrą;
  8. organizuoti savivaldybės administracijos pastato priežiūrą.

        7. Skyrius vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        7.1. protokoluoja rajono savivaldybės administracijoje vykstančiuose posėdžiuose, įformina posėdžių protokolus;

        7.2. išduoda ir tvirtina įstaigoms, įmonėms, organizacijoms bei suinteresuotiems asmenims rajono savivaldybės tarybos  priimtų sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, dokumentų kopijas arba išrašus;

        7.3 daugina rajono savivaldybės vidaus dokumentus, kitą norminę medžiagą, reikalingą rajono savivaldybės merui, administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojui ar Administracijai;

        7.4.  tvarko rajono savivaldybės  mero potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei perduoda juos saugojimui į  archyvą;

         7.5. teikia reikalingą dokumentaciją bei informaciją savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;

                      7.6. pagal savo kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant rajono savivaldybės tarybos  sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

                      7.7. informuoja visuomenę apie rajono savivaldybės veiklą ir priimtus sprendimus;

                      7.8. registruoja interesantus priėmimui asmeniniais klausimais pas merą ir administracijos direktorių;

                      7.9. organizuoja piliečių ir kitų asmenų rašytinių pareiškimų, skundų bei pasiūlymų registravimą ir apskaitą;

                      7.10. priima, skirsto ir siunčia informaciją elektroninėmis komunikacijų priemonėmis;

                      7.11. kontroliuoja dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių vykdymą Administracijoje bei teikia šiuo klausimu metodinę pagalbą;

                      7.12. priima, tvarko ir saugoja rajono likviduotų ir likviduojamų įstaigų, įmonių ir organizacijų archyvinius veiklos dokumentus;

                      7.13. užsako ir gauna iš Kauno apskrities archyvo rajono savivaldybės archyviniame fonde esančių skyriui reikalingų dokumentų kopijas;

                      7.14. saugo rajono savivaldybės  mero bei administracijos direktoriaus veiklos dokumentus;

                      7.15. registruoja, tvarko ir skirsto rajono savivaldybės administracijos siunčiamą ir gaunamą korespondenciją;

                      7.16. organizuoja Administracijos, savivaldybei pavaldžių įmonių, darbuotojų, rajono įmonių, įstaigų bei valstybės institucijų vadovų, nusipelniusių asmenų pagerbimą jubiliejų,  atmintinų datų ar švenčių progomis;

                      7.17. vizuoja pagal patvirtintą tvarką rajono savivaldybės vadovų pasirašomus ir Administracijos struktūrinių padalinių rengiamus teisės aktų projektus;

                      7.18. kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Administracijoje ir rajone;

                      7.19. planuoja ir kontroliuoja rajono savivaldybės administracinio pastato salių užimtumą;

                      7.20. organizuoja kompiuterių tinklų priemonių diegimą, kompiuterio tinklo duomenų bazių ir internetinio puslapio administravimą;

                      7.21. aprūpina savivaldybės tarybos narius ir savivaldybės administracijos darbuotojus kanceliarinėmis prekėmis bei darbo įrankiais ir priemonėmis;

                      7.22. organizuoja savivaldybės administracijos pastato patalpų priežiūrą,  valymą ir pastato apsaugą;

7.23. funkcijų vykdymui aprūpina savivaldybės tarybos narius ir administracijos darbuotojus tarnybiniu transportu;

             7.24. organizuoja savivaldybės administracijai priklausančių transporto priemonių techninį aptarnavimą;

                     

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

                      8. Skyriaus, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

                      8.1. naudotis visomis teisėmis, suteiktomis administracijos darbuotojams ir tarnautojams;

                      8.2. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

                      8.3. gauti iš Administracijos visą metodinę medžiagą ir informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;

                      8.4. turėti darbo vietą, atitinkančią higienos ir saugos darbe reikalavimus;

                      8.5. turėti ir kitas teisės aktuose numatytas teises.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                      9. Skyriaus darbui vadovauja  vedėjas.

                      10. Skyriaus  vedėjas:

                      10.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

                      10.2. atsako už Skyriaus vidaus darbo tvarką;

                      10.3. organizuoja Skyriaus darbą;

                      10.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

                      11. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja  rajono  savivaldybės   administracijos    direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas arba kito skyriaus (tarnybos) vedėjas;

                      12. Skyriaus darbuotoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas Skyriaus darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

             13. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

 

________________________________________