Vedėja

Lineta Jakimavičienė
Tel.: 8 349 50145
El. paštas: lineta.jakimaviciene@jonava.lt
Kabinetas: 206
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Auksė Ablingytė
Tel.: 8 349 54055
El. paštas: aukse.ablingyte@jonava.lt
Kabinetas: 208
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Žaneta Januškienė
Tel.: 8 349 54041
El. paštas: zaneta.januskiene@jonava.lt
Kabinetas: 103
Pareigybės aprašymas

Buhalterė apskaitininkė

Rasa Beržinskienė
Tel.: 8 349 35339
El. paštas: rasa.berzinskiene@jonava.lt
Kabinetas: 207
Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Lina Vaitiekūnienė
Tel.: 8 349 20047
El. paštas: lina.vaitiekuniene@jonava.lt
Kabinetas: 402
Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Irma Anulevičienė
Tel.: 8 349 54055
El. paštas: irma.anuleviciene@jonava.lt
Kabinetas: 208
Pareigybės aprašymas

Buhalteris

Daiva Ignatavičienė
Tel.: 8 349 54041
El. paštas: daiva.ignataviciene@jonava.lt
Kabinetas: 103
Pareigybės aprašymas

Buhalteris

Rūta Prankaitė
Tel.: 8 349 54055
El. paštas: ruta.prankaite@jonava.lt
Kabinetas: 208
Pareigybės aprašymas

Buhalteris

Alvyda Kazlauskienė
Tel.: 8 349 54055
El. paštas: alvyda.kazlauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 402
Pareigybės aprašymas

Buhalteris

Zita Mazūrienė
Tel.: 8 349 20047
El. paštas: zita.mazuriene@jonava.lt
Kabinetas: 208
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Giedra Goštautienė
Tel.: 8 349 35339
El. paštas: giedra.gostautiene@jonava.lt
Kabinetas: 207
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Ilona Ponomarenko
Tel.: 8 349 50204
El. paštas: ilona.ponomarenko@jonava.lt
Kabinetas: 402
Pareigybės aprašymas

Centralizuotos buhalterijos nuostatai

                                                                                                             PATVIRTINTA                                                                                                           Jonavos rajono savivaldybės                                                                                            administracijos direktoriaus

2015 m. liepos     d.                                                                                                            įsakymu Nr.  

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS

NUOSTATAI

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Centralizuota buhalterija (toliau – Buhalterija) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

                      2. Buhalterija yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

                      3. Buhalterija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

                      4. Buhalterija steigiama bei likviduojama rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Buhalterijos nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

                      5. Buhalterija gali turėti savo antspaudą.

 

II. BUHALTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                      6. Buhalterijos  uždaviniai:

                      6.1. išlaidų sąmatų vykdymo operacijų apskaitymas bei teisingas finansinės atskaitomybės sudarymas;

                      6.2. pervestų piniginių lėšų apskaitymas;

                      6.3. savivaldybės administracijos balanse esančio patikėjimo teise valdomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei atsargų apskaitos pagal buhalterijai pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus apskaitymas;

                      6.4. savivaldybės administracijos ir jos  struktūrinių-teritorinių padalinių seniūnijų finansinių-ūkinių operacijų, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolė.

                      7. Buhalterija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

                      7.1. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį savivaldybės administracijos skyrių bei struktūrinių-teritorinių padalinių seniūnijų administravimo  išlaidoms, sudaro biudžeto išlaidų sąmatų projektus;

                      7.2. finansuoja rajono nevyriausybinių organizacijų projektus;

                      7.3. sudaro biudžeto išlaidų sąmatas pagal valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

                      7.4. pagal patvirtintas išlaidų sąmatas tvarko savivaldybės administracijai  ir struktūriniams-teritoriniams padaliniams  seniūnijoms skirtų biudžeto asignavimų buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;

                      7.5. sudaro biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo apyskaitas;

                      7.6. pagal patvirtintą išlaidų sąmatą tvarko savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų apskaitą, sudaro programos pajamų ir išlaidų vykdymo apyskaitas;

                      7.7. pagal patvirtintą išlaidų sąmatą tvarko savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų apskaitą, sudaro programos lėšų panaudojimo ataskaitas;

                      7.8. tvarko lėšas, gaunamas iš valstybės biudžeto šalpos išmokų, išmokų vaikams  mokėjimui ir administravimui, vienkartinių ir kitų kompensacijų mokėjimui;

                      7.9. tvarko kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitą ir sudaro jų panaudojimo ataskaitas;

                      7.10. tvarko  administracijoje gaunamos labdaros apskaitą ir teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai;

                      7.11. tvarko Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų apskaitą, kontroliuoja jų panaudojimą pagal paskirtį, sudaro ataskaitas;

                      7.12. tvarko pavedimų lėšų apskaitą, kontroliuoja jų panaudojimą pagal paskirtį, sudaro ataskaitas;

                      7.13. tvarko lėšų, gautų iš specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programos papildomai paramai socialiai remtinoms šeimoms, apskaitą;

                      7.14. pagal patvirtintą išlaidų sąmatą tvarko lėšų, gautų už teikiamas paslaugas (specialiųjų  pajamų) apskaitą, sudaro lėšų panaudojimo ataskaitą;

                      7.15. tvarko rajono savivaldybės administracijos balanse apskaitomo nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto bei atsargų pajamų ir išlaidų apskaitą;

                      7.16. apskaičiuoja rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių darbo užmokestį bei kitas išmokas, ir perveda į asmenines sąskaitas. Išskaičiuoja ir perveda pajamų mokesčio, socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokas, įsiskolinimus pagal antstolių  patvarkymus, profsąjungos nario mokesčio ir kitas išmokas. Metams pasibaigus sudaro darbuotojų darbo užmokesčio asmens korteles-pažymas. Darbuotojui pageidaujant pagal pateiktą prašymą  išduoda pažymas apie priskaitytą darbo užmokestį;

                      7.17. teikia ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo skyriui, Statistikos departamentui,  Valstybinei mokesčių inspekcijai apie panaudotas lėšas  ir Finansines ataskaitas  ministerijoms iš kurių gautos lėšos projektų vykdymui;

                      7.18. teikti mokesčių inspekcijai ir Socialinio draudimo fondo valdybai  savivaldybės ir seniūnijų darbuotojų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių ir nesusijusių A klasės pajamų išmokėjimo duomenis, priklausančio sumokėti pajamų mokesčio iš A klasės pajamų duomenis bei pajamų mokesčio išskaičiuoto iš A klasės pajamų deklaracijas, bei priskaito socialinio draudimo sumas;

                      7.19. pagal sudarytas patalpų nuomos ir panaudos sutartis apskaičiuoja išlaidas už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus, išrašo sąskaitas-faktūras, pateikia jas mokėtojams, kontroliuoja  atsiskaitymus;

                      7.20. nustatyta tvarka bei terminais sudaro finansines biudžeto vykdymo ataskaitas bei  pagal  Viešojo sektoriaus buhalterinės atskaitomybės  įstatymu  patvirtintą  Finansinę atskaitomybę pateikia finansuojančioms  įstaigoms;

                      7.21 metams pasibaigus sudaro Finansines ataskaitas  ir jų duomenis suveda į Finansų ministerijos apskaitos konsolidavimo programą VSAKIS.

 

III. BUHALTERIJOS TEISĖS

                     

                     8. Buhalterija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:            

                     8.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentų bei kitos informacijos reikalingos buhalterijos funkcijoms atlikti;

                     8.2. prireikus informuoti savivaldybės administracijos direktorių, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti;

                      8.3. kontroliuoti, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo normos;

                      8.4. reikalauti iš administracijos padalinių laiku pateikti pirminius dokumentus darbo užmokesčio, atostoginių ir komandiruočių išlaidų apskaičiavimui;

                      8.5. reikalauti iš administracijos padalinių darbuotojų laiku perduoti buhalterijai reikalingus apskaitai ir kontrolei skirtus įsakymus, sprendimus ir potvarkius, sutartis, sąmatas, sąskaitas-faktūras ir kitus  norminius dokumentus;

                      8.6. kelti kvalifikaciją rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;

                      8.7. teikti pasiūlymus rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl buhalterijos ir kitų administracijos struktūrinių padalinių darbo pagerinimo;

                      8.8. derinti ir vizuoti sutartis, susitarimus, kuriuos savivaldybės administracija sudaro su kitomis įstaigomis ir organizacijomis prekėms ir kitoms materialinėms vertybėms gauti bei paslaugoms teikti, taip pat įsakymus, susijusius su finansine, ūkine veikla ir personalu.

 

IV. BUHALTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                      9. Buhalterijos darbui vadovauja  buhalterijos vedėjas.

                      10.  Buhalterijos vedėjas:

                      10.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

                      10.2. atsako už buhalterijos vidaus darbo tvarką;

                      10.3. organizuoja buhalterijos darbą;

                      10.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo buhalterijos darbuotojams.

                      11.  Buhalterijos vedėjui  nesant, jo funkcijas atlieka rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas buhalterijos darbuotojas arba kito skyriaus (tarnybos) vedėjas.

                      12. Buhalterijos darbuotoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja  vedėjo  paskirtas kitas buhalterijos darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

                     13. Buhalterijos darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.