Vedėjas

Renata Noreikienė
Tel.: 8 349 20007 | 8 615 99126
El. paštas: renata.noreikiene@jonava.lt
Kabinetas: 418
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Marija Skerienė
Tel.: 8 349 50482
El. paštas: marija.skeriene@jonava.lt
Kabinetas: Jonavos r. socialinių paslaugų centras
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Jadvyga Kvieskienė
Tel.: 8 349 53807
El. paštas: jadvyga.kvieskiene@jonava.lt
Kabinetas: Jonavos r. viešoji biblioteka
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Erika Rapolienė
Tel.: 8 349 50104
El. paštas: erika.rapoliene@jonava.lt
Kabinetas: 412
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Reda Kisieliūtė
Tel.: 8 349 20787
El. paštas: reda.kisieliute@jonava.lt
Kabinetas: 420
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Aušra Novikova
Tel.: 8 349 50882
El. paštas: ausra.novikova@jonava.lt
Kabinetas: 411
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Anastasija Treščenkina
Tel.: 8 349 52725
El. paštas: anastasija.trescenkina@jonava.lt
Kabinetas: 422
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Eugenija Maciulevičienė
Tel.: 8 349 50024
El. paštas: eugenija.maciuleviciene@jonava.lt
Kabinetas: 421
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Gražina Mikutėnienė
Tel.: 8 349 54737
El. paštas: grazina.mikuteniene@jonava.lt
Kabinetas: 419
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Karolina Tamulytė
Tel.: 8 349 50024
El. paštas: karolina.tamulyte@jonava.lt
Kabinetas: 421
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Violeta Veličkienė
Tel.: 8 349 50882
El. paštas: violeta.velickiene@jonava.lt
Kabinetas: 411
Pareigybės aprašymas

Buhalterė


Tel.: 8 349 53255
Kabinetas: 403
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Gabrielė Balkutė
Tel.: 8 349 20787
El. paštas: gabriele.balkute@jonava.lt
Kabinetas: 420
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Asta Trečiokaitė
Tel.: 8 637 05524
El. paštas: asta.treciokaite@jonava.lt
Kabinetas: Jonavos r. kultūros centras
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Gitana Pečiūrienė
Tel.: 8 349 52725
El. paštas: gitana.peciuriene@jonava.lt
Kabinetas: 422
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Janina Bartusevičienė
Tel.: 8 349 49469
El. paštas: janina.bartuseviciene@jonava.lt
Kabinetas: Kulvos seniūnija
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Lina Redkinienė
Tel.: 8 349 53255
El. paštas: lina.redkiniene@jonava.lt
Kabinetas: 403
Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Daiva Škapova
Tel.: 8 349 20787
El. paštas: daiva.skapova@jonava.lt
Kabinetas: 420
Pareigybės aprašymas

Buhalterė apskaitininkė

Aušra Rudzinskienė
Tel.: 8 349 53255
El. paštas: ausra.rudzinskiene@jonava.lt
Kabinetas: 403
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Sandra Vikšraitienė
Tel.: 8 349 54737
El. paštas: sandra.viksraitiene@jonava.lt
Kabinetas: 419
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Lionė Sargelienė
Tel.: 8 349 53255
El. paštas: lione.sargeliene@jonava.lt
Kabinetas: 403
Pareigybės aprašymas

Buhalterė

Julija Skripnik
Tel.: 8 349 50104
El. paštas: julija.skripnik@jonava.lt
Kabinetas: 412
Pareigybės aprašymas

CBIB nuostatai

 

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 13B-1338

JONAVOS  RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – skyrius) yra Jonavos  rajono savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) padalinys, atliekantis Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (toliau – biudžetinės įstaigos)(priedas – įstaigų sąrašas) buhalterinę apskaitą.
2. Skyrius yra savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
3.   Skyrius   savo  veikloje   vadovaujasi   Lietuvos   Respublikos   Konstitucija,     Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais, kitais  teisės  aktais, rajono savivaldybės tarybos  sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir  šiais nuostatais.
4. Skyriaus steigėjas – Jonavos rajono savivaldybės taryba.
5. Skyrius turi dokumentų blankus ir savo anspaudą.

II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 6. Skyriaus tikslai:
6.1.  tvarkyti biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą;
6.2. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos lėšos;
6.3. vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
 7. Skyriaus uždaviniai:
 7.1.  užtikrinti biudžetinių įstaigų finansinių ir ūkinių operacijų vykdymą;
 7.2. užtikrinti, kad visos biudžetinių įstaigų lėšos būtų naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisės aktų, steigėjo bei įstaigos nustatyta tvarka;
 7.3. užtikrinti tinkamą biudžetinių įstaigų turto apskaitą;
 7.4. užtikrinti biudžetinių įstaigų inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;
 7.5. užtikrinti ataskaitinių duomenų parengimą ir pateikimą laiku bei kitą atsakomybę, nustatytą rašytinėse sutartyse su  biudžetinėmis įstaigomis.

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

 8. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:
 8.1. rengia biudžeto lėšų  poreikio paskaičiavimus, derina juos su biudžetinių įstaigų vadovais ir pateikia rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais;
            8.2. rajono savivaldybės tarybai patvirtinus biudžeto asignavimus, sudaro biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatas pagal  joms patvirtintus asignavimus, vykdomas programas bei LR  Finansų ministerijos patvirtintą išlaidų valstybinių funkcijų ir ekonominę klasifikaciją;
 8.3. tvarko biudžetinių įstaigų kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą pagal asignavimų valdytojus, jų vykdomas programas;
 8.4. apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas bei ilgalaikio turto nuomą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka bei terminais perveda į Jonavos rajono savivaldybės biudžetą;
 8.5. tvarko biudžetinių įstaigų sąskaitas bankuose;
 8.6. savalaikiai ir teisingai apskaito biudžetinių įstaigų turtą;
 8.7. vykdo  biudžetinių įstaigų gautinų ir mokėtinų lėšų apskaitą;
 8.8. biudžetinių įstaigų vadovų sprendimu, inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas;
 8.9. rengia biudžetinių įstaigų finansines atskaitomybes Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės nustatyta tvarka ir terminais ir jas teikia rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui;
 8.10. vykdo sutartyse su biudžetinėm įstaigom nustatytas finansų kontrolės funkcijas;
8.11. teikia biudžetinių įstaigų vadovams pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
8.12. užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą ir jų perdavimą, sutartyse su biudžetinėmis įstaigomis nustatyta tvarka, į archyvą;
8.13. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei sutartyse su rajono savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis nustatytas funkcijas.

IV. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 9. Skyrius, siekdamas įgyvendinti jai pavestas funkcijas ir uždavinius, turi teisę:
 9.1. pareikalauti iš biudžetinių įstaigų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti ir finansinei kontrolei stiprinti;
 9.2. gauti iš biudžetinių įstaigų pagal administracijos direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą  apskaitai reikalingą ir kitą informaciją;
 9.4. kelti kvalifikaciją iš savivaldybės biudžeto lėšų;
 9.5. turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytų teisių.
 10. Skyriaus darbuotojai atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

V. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono Savivaldybės administracijos direktoriui.
12. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.
 13. Skyriaus vedėjas, vadovaudamasis skyriaus nuostatais:
13.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;
13.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;
13.3. palaiko profesinius ryšius apskaitos organizavimo ir tvarkymo klausimais su valstybinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis savo veiklos klausimais;
13.4. pataria rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams apskaitos organizavimo, skyriaus specialistams — apskaitos tvarkymo klausimais;
 13.5. nustatytu laiku parengia ir pateikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
 14. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus darbuotojas.

Priedas

 

                                                Jonavos rajono savivaldybės administracijos
                                                centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės
                                                apskaitos skyriaus nuostatų
   priedas

 

ĮSTAIGŲ, KURIŲ BUHALTERINĘ APSKAITĄ ATLIEKA JONAVOS RAJONO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS, SĄRAŠAS

 

 1. Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Saulutė", įm.k. 190312011;
 2. Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Lakštingalėlė", įm.k.190311824;
 3. Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Žilvitis", įm.k. 190312164;
 4. Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Dobilas", įm.k. 191674344;
 5. Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Pakalnutė", įm.k. 190313451;
 6. Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Bitutė", įm.k. 190311062;
 7. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija, įm.k. 190301488;
 8. Jonavos Senamiesčio gimnazija, įm.k. 190302622;
 9. Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla – daugiafunkcis centras, įm.k. 190304979;
 10. Jonavos r. Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras, įm.k. 290304250;
 11. Jonavos ,,Lietavos" pagrindinė mokykla, įm.k. 190302241;
 12. Jonavos Justino Vareikio progimnazija, įm.k. 190302960;
 13. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, įm.k. 190303343;
 14. Jonavos ,,Neries" pagrindinė mokykla, įm.k. 195093984;
 15. Jonavos r. Bukonių mokykla – daugiafunkcis centras, įm.k. 190305732;
 16. Jonavos rajono Šveicarijos progimnazija, įm.k. 190306072;
 17. Jonavos r. Batėgalos universalus daugiafunkcis centras, įm.k. 190306453;
 18. Jonavos rajono Užusalių mokykla – daugiafunkcis centras, įm.k. 190306834;
 19. Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, įm.k. 190306649;
 20. Jonavos Panerio pradinė mokykla, įm.k. 191674159;
 21. Jonavos pradinė mokykla, įm.k. 290307360;
 22. Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, įm.k. 300027235;
 23. Jonavos kūno kultūros ir sporto centras, įm.k. 190309410;
 24. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla, įm.k. 190310156;
 25. Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba, įm.k. 156898420;
 26. Jonavos globos namai, įm.k. 191643822;
 27. Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras, įm.k. 190313070;
 28. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras, įm.k. 193366861;
 29. Jonavos nakvynės namai, įm.k. 191643975;
 30. Jonavos rajono socialinių paslaugų centras, įm.k. 300629722;
 31. Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras, įm.k. 188203866;
 32. Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, įm.k. 190313985;
 33. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įm.k. 302530751.

______________________________