Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo atkūrimą.

Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus atkuria:

- asmens, kurio įrašas neišliko, prašymu;

- civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, vykdant teismo sprendimą.

Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai atkuriami minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu.

Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą pateikiamas pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.

Prašymą atkurti civilinės būklės akto įrašą civilinės metrikacijos įstaigai galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.

Paslaugą taip pat galima užsisakyti kreipiantis elektroniniu būdu per Metrikacijos paslaugų  informacinę sistemą (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Atnaujinimo data 2019-09-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864);

2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111;

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 ,,Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo";

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Civilinės metrikacijos įstaigai pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

3. Mokamąjį pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Kai kuriais atvejais be aukščiau išvardintų dokumentų civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateikti:

● Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;

● Atstovo asmens tapatybės dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;

● Dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas yra įpėdinis pagal įstatymą arba pagal testamentą, jeigu įrašas atkuriamas įpėdinio prašymu;

● Įsiteisėjęs teismo sprendimas, jeigu civilinės būklės akto įrašas atkuriamas teismo sprendimo, kuris buvo priimtas iki 2001 m. liepos 1 d. pagrindu, arba teismo sprendimas priimtas po 2001 m. liepos 1 d., tačiau pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipėsi anksčiau negu teismas savo sprendimą pateikė civilinės metrikacijos įstaigai;

● Kita reikalinga, teisės aktuose nurodyta informacija, kurios pagrindu gali būti atkuriami civilinės būklės aktų įrašai (priklausomai nuo to, koks civilinės būklės akto įrašas atkuriamas): krikšto liudijimo kopija, gydytojų konsultacinės komisijos išvada, bažnytinės santuokos, sudarytos nuo 1940 m. rugpjūčio 16 d. iki 1944 m. liepos 8 d. ir nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d. bažnytinis santuokos liudijimas, bažnytiniai mirties registravimo ir palaidojimo dokumentai, teisėsaugos institucijų pažymos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

1. Informacija iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės apie tai, kad atkuriamas civilinės būklės akto įrašas šioje duomenų bazėje nėra saugomas;

2. Atsakymai iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų apie tai, kad atkuriamas civilinės būklės akto įrašas nėra išlikęs;

3. Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma apie tai, kad atkuriamas civilinės būklės akto įrašas archyvuose nėra išlikęs.

Priklausomai nuo to, koks įrašas, kokiu pagrindu atkuriamas, kiek informacijos apie atkuriamo įrašo buvimą yra išlikę, taip pat gali būti reikalinga gauti šią informaciją ar dokumentus (pareiškėjas turi teisę pateikti šiuos dokumentus):

1.Įsiteisėjusį teismo sprendimą, priimtą po 2001 m. liepos 1 d., jeigu civilinės būklės akto įrašas atkuriamas šio sprendimo pagrindu;

2. Kitą reikalingą, teisės aktuose nurodytą informaciją, kurios pagrindu gali būti atkuriami civilinės būklės aktų įrašai: pareiškėjo ar jo artimų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų patvirtinančių atkūrimo įrašo buvimą, kopijas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349)  50071, 8 615 50358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8 349)  50071, 8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

4,90 Eur

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir ar kito asmens duomenis.

Jei prašymas pateikiamas internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, patartina valstybės rinkliavą sumokėti tik el. paštu arba trumpąja SMS žinute gavus patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis –dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti