Vedėja

Valė Baltonienė
Tel.: 8 349 50071
El. paštas: vale.baltoniene@jonava.lt
Kabinetas: 123
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Audronė Stanislauskienė
Tel.: 8 349 50071
El. paštas: audrone.stanislauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 123
Pareigybės aprašymas

Politikos ir administravimo specialistas

Jovita Maciulevičienė
Tel.: 8 349 50071
El. paštas: jovita.maciuleviciene@jonava.lt
Kabinetas: 123
Pareigybės aprašymas

Politikos ir administravimo specialistas

Elvyra Drangauskienė
Tel.: 8 349 50740
El. paštas: elvyra.drangauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 105
Pareigybės aprašymas

Besituokiančiųjų sąrašai

                             Jie tuoksis rugsėjo 9 dieną

12:00 Rytis Stepanavičius 1986-01-20 ir Jelena Gavrilova 1982-07-03

                             Jie tuoksis rugsėjo 11 dieną

11:00 Gintautas Jakelis 1977-04-02 ir Jurgita Martinėnienė 1979-03-23

13:30 Deividas Raila 2000-12-25 ir Aistė Aleksandravičiūtė 2002-05-16

                             Jie tuoksis rugsėjo 14 dieną

16:00 Abduvali Saliev 1999-11-15 ir Monika Makevičiūtė 1999-08-03

                             Jie tuoksis rugsėjo 18 dieną

12:00 Sergejus Jefimovas 1976-10-20 ir Vitalija Kuznecova 1984-03-12

13:30 Ignas Adamonis 1992-08-13 ir Evelina Šimonytė 1994-11-29

                             Jie tuoksis rugsėjo 19 dieną

13:40 Edgaras Franskiavičius 1989-05-04 ir Modesta Kviklytė 1992-07-20

13:50 Andrejus Čugunovas 1981-02-27 ir Nadiežda Kamyšnikova 1977-10-17

14:00 Rytis Baikauskas 1994-12-12 ir Ernesta Vedegienė 1994-09-20

Šią informaciją griežtai draudžiama kopijuoti, platinti ar atlikti bet kokius kitus veiksmus. Už neteisėtą informacijos naudojimą atsakote teisės aktų nustatyta tvarka.

Metrikacija darbo grafikas

DARBO LAIKAS:

Pirmadienį          8.00-18.00

Antradienį           8.00-17.00

Trečiadienį           8.00-17.00

Ketvirtadienį       8.00-18.00

kasdien                13.00-13.45 (pietų pertrauka)

Penktadienį         8.00-15.00 (be pietų pertraukos)

 

SANTUOKŲ REGISTRAVIMO  ŠEŠTADIENIAIS 2020 M. GRAFIKAS

Sausis

25

Vasaris

15, 22

Kovas

7, 28

Balandis

18, 25

Gegužė

9, 30

Birželis

6, 20, 27

Liepa

4, 18, 25

Rugpjūtis

1, 8, 22, 29

Rugsėjis

5, 19

Spalis

10, 24

Lapkritis

7, 21

Gruodis

12, 31 (kaip šeštadienį)

     

   INFORMACIJA

APIE CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ ĮREGISTRAVIMĄ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2010-2018 METAIS

Metai

Gimimas

Mirtis

Santuoka

Santuokos nutraukimas

2010

519

604

235

164

2011

524

611

252

196

2012

542

669

247

177

2013

494

642

259

205

2014

511

603

305

162

2015

518

623

290

170

2016

542

662

267

135

2017

465

545

264

113

2018

448

603

264

134

                       

PIRMĄ KARTĄ SUSITUOKUSIŲJŲ VYRŲ IR MOTERŲ AMŽIAUS VIDURKIS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Metai

Vyrai

Moterys

2008

28 m.

25 m.

2018

30 m.

27 m.

  

POPULIARIAUSI KŪDIKIŲ VARDAI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2018 M.

Mergaičių vardai: Lėja, Emilija, Luknė, Goda, Patricija, Rusnė, Viltė, Milana, Sofija.

Berniukų vardai: Joris, Matas, Jokūbas, Lukas, Pijus, Motiejus, Domas.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eurais)

1.

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

 

1.1.

santuokos įregistravimą

20

1.2.

užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

6

1.3.

civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

4,9

1.4.

vardo ir pavardės pakeitimą

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

12

1.5.

NETEKO GALIOS:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

1.6.

užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

6

1.7.

NETEKO GALIOS:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

1.8.

pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

6

1.9.

užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

6

1.10.

santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose

60

1.11.

civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą

Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

2,9

1.12.

daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL 2016 L 200, p. 1), išdavimą

KEISTA:

2019 02 06 nutarimu Nr. 114 (nuo 2019 02 16)

(TAR, 2019, Nr. 2019-01932)

2,9

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                         Jonavos rajono savivaldybės

                                                                                         administracijos direktoriaus

                                                                                         2019 m. liepos  18    d.

                                                                                         įsakymu Nr. 13B-939

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

      1. Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – Skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

     2.  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

      3.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

      4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

      5.  Skyrius turi savo herbinį anspaudą su Vyčiu.

 

 

II SKYRIUS

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

      6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

      6.1. vykdyti savivaldybei įstatymu pavestą valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją – teisėtai ir teisingai registruoti civilinės būklės aktus sudarant civilinės būklės akto įrašus ir tvarkyti Jonavos miesto seniūnijos gyventojų Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių, asmenų be pilietybės gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, elektroniniu būdu pateikiant įrašus ir gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui;       

      6.2.  užtikrinti civilinės būklės aktų įrašų registravimo, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų bei asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos teisėtumą,   naudojantis VĮ Registrų centro gyventojų registro duomenų baze bei teisingą šių duomenų naudojimą ir apsaugą;

      7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

      7.1. registruoja asmens gimimą, santuokos sudarymą, vardo, pavardės keitimą, išduoda tai patvirtinančius išrašus;

      7.2. registruoja asmens mirtį, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, tėvystės nuginčijimą, įvaikinimą savo iniciatyva (ex officio);   

      7.3. siunčia sudarytų civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui;

      7.4. teikia duomenis VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui, jei duomenų apie asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre;

      7.5. išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ketinantiems santuoką registruoti užsienio valstybėje;

      7.6. priima asmenų prašymus santuokai sudaryti, santuokai, sudarytai užsienio valstybėje, apskaityti, užsienyje įregistruotam santuokos nutraukimui apskaityti, tėvų prašymus kūdikio  gimimui įregistruoti bei kūdikio, gimusio užsienyje, gimimui apskaityti;

      7.7. viešai skelbia ketinančių susituokti asmenų sąrašus;

      7.8. registruoja santuokos sudarymą skyriaus patalpose ir norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje;

      7.9. sutuoktiniu prašymu veda jubiliejinių santuokų ceremonialą;

      7.9. išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, kopijas ir tarpininkauja gaunant juos iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų bei Lietuvos Valstybės istorijos archyvo;

      7.10. asmenų prašymu kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriumi ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamentu tarpininkauja gaunant pakartotinius civilinės būklės aktų įrašų registravimo liudijimus bei civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;

      7.11. priima prašymus dėl vardo, pavardės keitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo. Registruoja vardo, pavardės keitimą, ištaiso, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus ir išduoda tai patvirtinančius išrašus;

      7.12. susirašinėja su kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų sudarymo klausimais;

      7.13. saugo sudarytų pirmųjų civilinės būklės aktų įrašų egzempliorius, tvarko civilinės būklės aktų įrašų archyvą, kasmet sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlinį žurnalą, sudaro ir įriša civilinės būklės aktų įrašų knygas pagal įrašų rūšis;

      7.14. teikia metines ataskaitas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai apie sudarytus civilinės būklės aktų įrašus;

      7.15. priima Jonavos miesto seniūnijos gyventojų prašymus deklaruoti gyvenamąją vietą, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, patikrinus užregistruoja ir įrašo duomenis į VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento gyventojų registro duomenų bazę;

      7.16. naikina, taiso, keičia gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis įstatymu nustatyta tvarka;

      7.17. išduoda pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, Jonavos miesto seniūnijos priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį patvirtinančias pažymas;

      7.18. išduoda gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams) pranešimą apie jiems priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;

      7.19. bendradarbiauja su VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentu, Informatikos ir ryšių departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, deklaravimo funkciją iki 2007 m. liepos 1 d. vykdžiusia gyvenamosios vietos deklaravimo įstaiga  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos skyriaus Jonavos grupe;

      7.20. keičiasi informacija su valstybės institucijomis ir įstaigomis, išduodančiomis asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

      7.21. sudaro ir saugo gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentų tvarkymo bylas pagal dokumentacijos planą;   

      7.22. nagrinėja pagal kompetenciją piliečių pareiškimus bei skundus;

      7.23. atstovauja pagal įgaliojimą ir kompetenciją rajono savivaldybei visų lygių teismuose.

 

 

III SKYRIUS

 SKYRIAUS TEISĖS

 

      8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę;

      8.1. naudotis VĮ Registrų cento gyventojų registro duomenų baze, sudarant civilinės būklės aktų įrašus, tvarkant gyvenamosios vietos deklaravimą;

      8.2. keistis informacija su valstybės institucijomis ir įstaigomis, išduodančiomis asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;   

      8.3. susirašinėti su Lietuvos Valstybės istorijos archyvu, kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, keitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais;

      8.4. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

      8.5. kelti kvalifikaciją rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;

      8.6. turėti ir kitas teisės aktuose numatytas teises.

 

IV SKYRIUS

 SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

      9. Skyriaus darbą organizuoja vedėjas.

      10. Skyriaus vedėjas:

      10.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

      10.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;

      10.3. organizuoja skyriaus darbą;

      10.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;

      11. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

      12. Skyriaus darbuotojo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja skyriaus vedėjo paskirtas kitas skyriaus darbuotojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

                 ____________________________________________________