Valdytojų priežiūra ir kontrolė

TEISINĖ INFORMACIJA

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS ATRANKOS IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMŲ ŠAUKIMO, DARBOTVARKĖS IR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠAS

DAUGIABUČIO NAMO PRIEŽIŪROS ŪKINIO IR FINANSINIO PLANO PAVYZDINĖ FORMA IR DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU, ATASKAITA PAVYZDINĖ FORMA

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO AR KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ APRAŠO TIPINĖ (PAVYZDINĖ) FORMA

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR ATNAUJINIMO DARBŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO IR STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠO PAVYZDINĖS FORMOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS

PAVYZDINĖ DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės


Daugiabučių valdymo kontrolė

ADMINISTRAVIMAS

Informacija apie rajone veikiančius daugiabučių namų administratorius

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

Kaip ir kiekvienas daiktas, taip ir daugiabutis gyvenamasis namas dėvisi, jo konstrukcijų būklė dėl įvairių priežasčių ilgainiui blogėja, atsiranda defektų, kurių laiku nepašalinus, jų pažeistos...

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDRIJOS

Dažniausiai užduodami klausimai apie bendrijas ir atsakymai į šiuos klausimus

JUNGTINĖ VEIKLA

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo pavyzdiniai dokumentai (sutartis ir protokolas)