Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo


Administracinės paslaugos pavadinimas Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga  teikiama asmenims, norintiems gauti  archyve saugomų dokumentų  patvirtintas kopijas ir išrašus.  

Paslauga teikiama asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą bei gautas pajamas iš savivaldybės administracijos veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Atnaujinimo data 2019-09-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;
4. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo";
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo";
6. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas arba pagal specialias prašymo formas, nurodytas kitų paslaugų teikimo aprašymuose. Prašymas turi būti pasirašytas.

Būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kitokius dokumentus, įrodančius teisę gauti informaciją. Jeigu pareiškėjui atstovauja kitas fizinis/ juridinis asmuo, jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei atstovavimą liudijantį dokumentą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja

Rūta Mačiulytė,

tel. (8 349) 59813,

el. p. ruta.maciulyte@jonava.lt

 

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja

Violeta Paulauskienė,

tel. (8 349) 59813,

el. p. violeta.paulauskiene@jonava.lt

 

Teisės ir personalo skyriaus vyresnioji specialistė

Sigita Čepienė,

tel. (8 349) 50086,

el. p. sigita.cepiene@jonava.lt

 

Centralizuotos buhalterijos vyresnioji specialistė

Lina Vaitiekūnienė,

tel. (8 349) 20047,

el. p. lina.vaitiekuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja

Aira Kaunietė,

tel. (8 349) 58740,

el. p. aira.kauniete@jonava.lt

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt