Vedėja

Danutė Petronienė
Tel.: 8 349 50068
El. paštas: danute.petroniene@jonava.lt
Kabinetas: 313
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Janina Mažuolienė
Tel.: 8 349 50094
El. paštas: janina.mazuoliene@jonava.lt
Kabinetas: 312
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Jūratė Drungilienė
Tel.: 8 349 54046
El. paštas: jurate.drungiliene@jonava.lt
Kabinetas: 311
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Asta Jastrumskienė
Tel.: 8 349 50094
El. paštas: asta.jastrumskiene@jonava.lt
Kabinetas: 312
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Marytė Jankauskienė
Tel.: 8 349 54046
El. paštas: maryte.jankauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 311
Pareigybės aprašymas

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2010 m. lapkričio  29 d.
įsakymu Nr. 13B-1553

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS NUOSTATAI


I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyrius (toliau – skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
 2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministrų įsakymais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.
 4. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
 5. Skyrius gali turėti savo antspaudą.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 6.  Skyriaus uždaviniai yra:
 6.1. organizuoti rajono savivaldybės biudžeto sudarymą, jo vykdymą ir biudžeto lėšų apskaitą, vadovaujantis biudžeto formavimo teisės aktais;
 6.2. apskaityti ir kontroliuoti rajono savivaldybės biudžeto pinigų išteklius ir savivaldybės skolą nustatytų skolinimosi limitų ribose;
 6.3. vykdyti rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas;
 6.4. tvarkyti rajono savivaldybės biudžeto apskaitą;
 6.5. užtikrinti nustatytu laiku  ir tvarka atskaitomybę su Lietuvos Respublikos Finansų ministerija biudžeto planavimo, jo vykdymo  ir finansinės atskaitomybės klausimais.
 7.  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
 7.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Biudžetinės sandaros įstatymu bei rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka organizuoja  rajono savivaldybės biudžeto projekto sudarymą bei patvirtinto biudžeto vykdymo atskaitomybę;
 7.2. tikrina asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas, ketvirtinių ir metinių išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų sudarymo teisingumą bei kontroliuoja biudžeto lėšų naudojimą bei biudžeto vykdymą;
 7.3. rengia savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašą, vadovaujantis patvirtintu biudžetu,  pajamų paskirstymu ketvirčiais ir patvirtintomis sąmatomis;
7.4. tvarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų, kreditinių – debetinių įsiskolinimų apskaitas;
7.5. rengia tarpinių ir metinių rajono savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius;
7.6. rengia metinių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
7.7. tvarko biudžetinių įstaigų tinklo, kontingentų ir etatų rodiklių apskaitas;

7.8. nustatytu laiku ir tvarka teikia ataskaitas dėl patvirtinto biudžeto, jo vykdymo bei finansinės atskaitomybės Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, rajono savivaldybės  tarybai, merui, rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
 7.9. finansuoja rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus pagal rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą metams ir paskirstytą ketvirčiais pajamų ir išlaidų sąrašą bei asignavimų valdytojų pateiktas paraiškas išlaidoms dengti ar programoms vykdyti iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšeliui finansuoti ir valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti);
 7.10. planuoja ir derina su kitomis tarnybomis valstybės biudžeto lėšų poreikį kitiems metams mokinio krepšeliui finansuoti ir valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti; 
 7.11. tvarko tarpusavio atsiskaitymų su Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, tarpusavio atsiskaitymų tarp savivaldybių dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo, mokiniui pereinant iš vienos savivaldybės mokymo įstaigos į kitos savivaldybės mokymo įstaigas, apskaitas;
 7.12. metodiškai vadovauja biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymui, išlaidų sąmatų sudarymui, kontingentų ir etatų rodiklių planavimui, konsultuoja šiais klausimais įstaigų vadovus ir apskaitos darbuotojus;
 7.13. atlieka analizę dėl biudžeto pajamų ir išlaidų planų vykdymo, nagrinėja klausimus dėl netekusių paskirties biudžeto asignavimų perskirstymo, centralizuotų fondų paskirstymo, nagrinėja asignavimų valdytojų prašymus dėl lėšų perkėlimo iš ketvirčio į ketvirtį,  dėl  išlaidų perskirstymo pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, nagrinėja prašymus dėl papildomo lėšų poreikio,  teikia  savo  išvadas  ir  pasiūlymus  aukščiau  minėtais  klausimais  rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir merui, pagal nustatytą kompetenciją ruošia  atsakymus  į rajono savivaldybės tarybos narių paklausimus;
 7.14. rengia sprendimų projektus rajono savivaldybės tarybai dėl rajono savivaldybės biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, biudžeto patikslinimo bei gautų viršplaninių lėšų paskirstymo, papildomų lėšų iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus paskirstymo;
 7.15. rengia sprendimų projektus rajono savivaldybės tarybai dėl priemonių plano rajono savivaldybės biudžeto išlaidų mažinimui bei finansavimo tvarkos tuo atveju, jeigu nevykdomas einamųjų metų biudžeto pajamų planas;
 7.16. rengia sprendimų projektus rajono savivaldybės tarybai dėl tvarkų, aprašų tvirtinimo  biudžeto lėšų panaudojimo klausimais;
 7.17. rengia sprendimų projektus rajono savivaldybės tarybai dėl mokesčių (išskyrus žemės ir žemės nuomos) dydžių nustatymo, lengvatų suteikimo ir sumokėjimo terminų nustatymo;
 7.18. rengia sprendimų projektus rajono savivaldybės tarybai dėl vietinių rinkliavų nustatymo;
 7.19. planuoja paskolų poreikį, rengia sprendimų projektus rajono savivaldybės tarybai dėl lėšų skolinimosi iš bankų ir valstybės biudžeto, garantijų suteikimo savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kontroliuoja skolos limitų vykdymą, teikia Finansų ministerijai ataskaitas apie savivaldybės skolinimosi limitų panaudojimą ir skolos būklę;
 7.20. skyriaus kompetencijos ribose derina sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus, susijusius su biudžeto lėšų panaudojimu; 
 7.21. derina klausimus dėl etatų, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus, mitybos normatyvų tvirtinimo;
 7.22. atlieka ekonominius paskaičiavimus iš rajono savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų tinklo pertvarkymo ir optimizavimo klausimams spręsti;
 7.23. tvarko bankų paskolų, palūkanų ir bendrosios dotacijos kompensacijos valstybės biudžetui apskaitą;
 7.24. teikia reikiamą informaciją valstybės pagalbos registrui apie suteiktą nereikšmingą pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims;
 7.25. vykdo mokinio krepšelio lėšų apskaitą, teikia įvairias ataskaitas, susijusias su mokinio krepšelio apskaita; 
 7.26. pagal savo kompetenciją palaiko dalykinius ryšius su ministerijomis ir kitomis institucijomis, teikia informacijas bei ataskaitas apie tikslinių lėšų panaudojimą ir kitais klausimais;
 7.27. nagrinėja įstaigų, organizacijų, įmonių ir gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir pagal savo kompetenciją imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliamos problemos;
 7.28. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų, rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus pavestas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
 8.1. gauti iš savivaldybės pavaldume esančių įmonių, biudžetinių įstaigų ir organizacijų medžiagą, kurios reikia:
 8.1.1. rajono savivaldybės biudžeto projektams parengti;
 8.1.2. rajono savivaldybės biudžeto vykdymui organizuoti;
 8.1.3. rajono savivaldybės finansinei atskaitomybei rengti;
 8.1.4. rajono savivaldybės tarybos  sprendimų projektams rengti;
 8.2. laikinai sustabdyti įstaigų ir organizacijų patvirtintų programų finansavimą rajono savivaldybės biudžeto ir skolintomis lėšomis, jeigu paaiškėja, kad jos netinkamai arba ne pagal paskirtį panaudoja lėšas, taip pat tuo atveju, kad jos laiku nepateikia anksčiau skirtų lėšų naudojimo apyskaitų, tinkamai netvarko buhalterinės apyskaitos;
 8.3. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto, darbo apmokėjimo ar buhalterinės apskaitos tvarkymą, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai, ministerijoms, Vyriausybei ir Seimui;
 8.4. kelti kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos ir savivaldybės biudžetų, fondų ir kitų lėšų;
 8.5. skyrius gali turėti ir kitas rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus suteiktas teises.
 9. Skyriaus darbuotojai atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
       
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
 10. Skyriui vadovauja vedėjas.
 11. Skyriaus vedėjas:
 11.1.  atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
 11.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;
 11.3. organizuoja skyriaus darbą;
 11.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;
 12. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduotoja rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus darbuotojas.
 13. Skyriaus darbuotoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas kitas skyriaus darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.