Gimimo registravimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Gimimo registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą ir išduodant gimimo įrašą liudijantį išrašą.

Gimimas registruojamas bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Apie vaiko gimimą pareiškiama raštu arba žodžiu per tris mėnesius nuo vaiko gimimo dienos.

Rasto vaiko gimimas registruojamas valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimu.

Apie gimimą žodžiu arba raštu pareiškia vaiko tėvai ar vienas iš jų, o jeigu tėvai serga, yra mirę ar dėl kitų priežasčių negali pareikšti, – giminaičiai arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Jeigu dėl vaiko gimimo įregistavimo kreipėsi ne jo tėvai, apie vaiko gimimą turi būti pareiškiama raštu, nurodant vaiko vardą, pavardę.

Paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Atnaujinimo data 2019-09-12
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111;

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d.  Nr. VIII-1864;

3. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas 2010 m. gruodžio 2 d. Nr. XI-1196;

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 ,,Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo";

5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo";

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

7. Lietuvos Respublokos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl pažymėjimo apie vaiko gimimą išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Civilinės metrikacijos įstaigai pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

 Kai kuriais atvejais be aukščiau išvardintų dokumentų civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateikti:

● Vaiko tėvų santuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinę bazę;

● Vaiko tėvų ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai išsituokę, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu vaikas gimė našlei, kai šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinę bazę;

● Dokumentas apie turimą kitos valstybės pilietybę, jeigu ją Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 15 straipsnyje nurodytas vaikas įgijo gimdamas;

● Laivo kapitono surašytas ir antspaudu patvirtintas laisvos formos aktas.

Registruojant rasto vaiko gimimą, pateikiami:

1. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimas raštu;

2. Policijos įstaigos protokolas apie vaiko radimo aplinkybes, vietą ir laiką;

3. Gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas apie vaiko gimimą.

Dokumentai iš registrų

Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, sudarytas ESPBI IS, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas, per ESPBI IS ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają pagal užklausą perduodamas civilinės metrikacijos įstaigai, registruojančiai vaiko gimimą.

Medicininis perinatalinės mirties liudijimas, sudarytas ESPBI IS, jeigu vaikas gimė negyvas arba mirė per pirmąsias šešias gyvenimo dienas, per ESPBI IS ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają pagal užklausą perduodamas civilinės metrikacijos įstaigai, registruojančiai vaiko gimimą;

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

Informacija apie vaiko tėvų santuoką, ištuoką (ar vieno iš tėvų mirtį) nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrine baze, jeigu šie duomenys į minėtą bazę yra įtraukti.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349)  50071, 861550358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė

Jovita Maciulevičienė,

tel. (8 349)  50071,

el. paštas jovita.maciuleviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė tel. (8 349) 50071, 8 698 86923,

 el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti