Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
Telefonas (8 349) 50 154
Faksas (8 349) 50 012
El. p. administracija@jonava.lt
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188769070
Savivaldybės nemokama linija
(8 800) 000 15
>

išsaugokime kultūros paveldą

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, JAUNIMO IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ IR PROJEKTŲ KONKURSO

„IŠSAUGOKIME KULTŪROS PAVELDĄ"

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 22 d. Nr. 13B–290

Jonava

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymuNr. I– 533 (Žin., 2000, Nr. 91 – 2832) ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-2452 (Žin., 2004, Nr. 153 – 5571) bei vykdydamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. 1 TS – 11  „Dėl rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo":

1.             T v i r t i n u  Švietimo įstaigų, jaunimo ir visuomeninių organizacijų kūrybinių darbų ir projektų konkurso „Išsaugokime kultūros paveldą" nuostatus (pridedama).

2.             S k i r i u  atsakinga už konkurso „Išsaugokime kultūros paveldą" organizavimą rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę Gražiną Mrazauskienę.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Jonavos rajono savivaldybės

                                                                                              administracijos direktoriaus

                                                                                              2007 m. kovo 22 d. įsakymu Nr.13B–290

                                     

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, JAUNIMO  IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ IR PROJEKTŲ KONKURSO "IŠSAUGOKIME  KULTŪROS  PAVELDĄ" 

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Konkurso organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracija.

2. Konkurso tikslai:

2.1. Skatinti moksleivius, jaunimą ir vietos bendruomenes domėtis Jonavos rajono kultūros vertybėmis, jas branginti, tvarkyti ir saugoti.

2.2. Propaguoti kultūros paveldo išsaugojimo svarbą.

 

II. KONKURSO TEMOS

 

3. Konkurso temos yra šios:

3.1. buvusių dvarų sodybos,

3.2. istoriniai miestai ir miesteliai,

3.3. kultūrinis kraštovaizdis, piliakalniai, istorinės kapinės, istoriniai parkai,

3.4. mažoji architektūra, kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės,

3.5. sakraliniai statiniai,

3.6. 1918 – 1920 metų Lietuvos partizanai,

3.7. 1940 – 1953 metų rezistencija Jonavoje,

3.8. tautinių mažumų kultūros paveldas,

3.9. jaunimas ir kultūros paveldas,

3.10. įžymūs Jonavos krašto žmonės.

 

III. DARBŲ SKIRSTYMAS PAGAL SRITIS

 

4. Konkursinių darbų sritys:

4.1. Kultūros paveldo istorinė ir tiriamoji medžiaga.

4.2. Kultūros paveldo objektai fotografijoje.

4.3. Kultūros paveldo informacinė sklaida.

4.4. Kultūros paveldo objektų (objekto) priežiūra:

–        želdinių tvarkymas,

–        žolinės dangos formavimas.          

 

IV. KONKURSO PASKELBIMAS

 

5. Konkursas skelbiamas visuomenės informavimo priemonėse, rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

 

V. KONKURSO DALYVIAI

 

 6. Konkursui darbus gali pateikti juridiniai asmenys – Jonavos rajono švietimo įstaigos, registruotos jaunimo ir visuomeninės organizacijos. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.

 

VI. KONKURSO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

7. Konkurso darbai užklijuotuose vokuose pristatomi iki 2007 m. rugsėjo 20 d. 17.00 val. adresu Žeimių g. 13, LT–55158 rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei Gražinai Mrazauskienei, 430 kab. (4 a.) arba Savivaldybės mero sekretorei 216 kab. (2 a.). Vėliau pateikti konkursiniai darbai nepriimami.

8. Konkursui pateikiami darbai turi visapusiškai atskleisti pasirinktą temą (temas).

9. Konkursiniame darbe turi būti nurodyta:

–        projekto aprašymas, tikslai ir uždaviniai,

–        informacija apie pareiškėją ir darbų vadovą,

–        projekto dalyviai, amžius,

–        panaudoti resursai, finansavimo šaltiniai,

–        pasiekti rezultatai,

–        numatomos projekto tęstinumo galimybės.

 

VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

10. Konkursui pateiktus darbus vertina komisija.

11. Konkursinius darbus Vertinimo komisija vertina pagal sritis.

12. Komisijos sudėtį tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius arba rajono savivaldybės meras.

13. Vertinimo komisija geriausius darbus išrenka balsuojant.

14. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

15. Geriausiais išrenkami daugiausiai balsų surinkę darbai.

16. Pateikti darbai vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus:

–        darbų apimtis ir sudėtingumas,

–        originalumas ir temos atskleidimas,

–        metodų taikymas,

–        įstaigos ar organizacijos pagalba, įgyvendinant projektą,

–        projekto tęstinumas.

 

VII. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

IR APDOVANOJIMAI

 

17. Konkurso komisija pateiktus darbus vertina 2007 m. rugsėjo 21 - 25 dienomis.

18. Vertinimo komisija, atrinkusi geriausius kiekvienos srities darbus, juos apdovanoja.

19. Laureatai apdovanojami piniginėmis premijomis ir diplomais. Vienam darbui išduodamas vienas diplomas, kuriame įrašoma organizatoriaus pavardė. Jei darbą atliko keli autoriai, įrašomos visos pavardės, organizacijos pavadinimas.

20. Kiekvienos srities geriausi darbai apdovanojami pinigine premija – po 300 litų.

21. Kiekvienoje srityje skiriamos paskatinamosios premijos – po 100 litų.

22. Rezultatai paskelbiami ir diplomai įteikiami Europos paveldo dienoms skirtuose renginiuose. 

23. Konkurso organizatorius turi teisę apdovanoti konkurso laimėtojus knygomis, organizuoti jiems ekskursijas, susijusias su kultūros vertybių apžiūra.

24. Konkurso organizatorius pasilieka sau teisę išleisti geriausius konkurso darbus atskiru leidiniu. Tokiu atveju konkurso nugalėtojai įsipareigoja pateikti konkurso medžiagą skaitmenine forma, pagaminti fotografijas arba pateikti foto juostelę.

25. Prizines vietas laimėję darbai konkurso dalyviams negrąžinami.

________________________________________________