DĖMESYS SILPNIAUSIEMS – VISUOMENĖS BRANDUMO POŽYMIS

„Tai, kaip rūpinamės silpniausiais visuomenės nariais (…), rodo, kiek esame brandūs ir psichologiškai sveiki", – sako psichologė R. Morkūnienė.

Viena visuomenės ląstelių – mokykla, kurioje tarsi veidrodyje atsispindi daugelis socialinio gyvenimo tendencijų. Didėjantis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kiekis ir įvairovė – viena iš jų. Mokyklai kyla uždavinys atsižvelgti ir tenkinti individualius  mokinių ugdymosi poreikius. Siekiant teikti kokybišką švietimo pagalbą, nuolat ieškoma naujų, inovatyvių ugdymosi būdų ir priemonių.

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos pedagogų komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra) vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas" inovacijų išbandyme. Mūsų mokykla – viena iš keturių šalies švietimo įstaigų, laimėjusių atranką specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) proceso inovacijai išbandyti. Subūrėme komandą: specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė, pradinio ugdymo mokytojos Irena Šmorgūnienė ir Jūratė Smailienė bei šių eilučių autorė – logopedė Edita Ruckienė. Visą veiklą koordinavo progimnazijos direktorė Olga Mediekšė.  

Į ugdymosi procesą buvo integruojamas ir taikomas EDUSENSUS programų rinkinys. Tai skaitmeninė įtraukiojo ugdymo programa, padedanti užkirsti kelią kalbos sutrikimams ir mokymosi sunkumams bei įveikti jau esančius. Ją galima vadinti pirmąja rinkoje tokio pobūdžio programa, skirta labiausiai pažeidžiamoms grupėms – ankstyvojo amžiaus ir turintiems sutrikimų vaikams. Inovacijos išbandymui parengta tinkama materialinė bazė – programos instaliuotos nešiojamuosiuose ir stacionariuose kompiuteriuose, naudojama interaktyvi lenta.

Švietimo pagalbos specialistai ir pradinių klasių mokytojos EDUSENSUS programų rinkinį išbandė 2019 m. spalio–2020 m. vasario mėnesiais. Visi komandos nariai – ir švietimo pagalbos specialistai, ir mokytojai – pažymėjo didelę naudą. EDUSENSUS užduotys buvo pritaikytos sutrikusioms mokinių funkcijoms lavinti logopedinėse pratybose ir specialiosiose pamokose,  ugdymosi procese bendrojo lavinimo klasėje muzikos, kūno kultūros, lietuvių kalbos pamokose, organizuojant pedagogines pertraukėles, taip pat ugdant vaikus, patiriančius sunkumų dėl mokymosi ne gimtąja kalba arba gyvenančius kitoje kultūrinėje/kalbinėje aplinkoje.  

Galimybė EDUSENSUS pagalba atlikti mokinio gebėjimų vertinimą padėjo individualizuoti pagalbos kryptis, tikslus ir uždavinius, parinkti tinkamas mokymo strategijas. Visi pedagogai teigė, kad didėjo mokinių mokymosi motyvacija. Mokiniai, turintys dėmesio sukaupimo, savireguliacijos, elgesio sunkumų, įvairiapusį raidos sutrikimą, labiau stengėsi laikytis susitarimų, koreguoti savo elgesį, siekdami patinkančios veiklos.

Teigiamai apie užduotis atsiliepė ir patys mokiniai. Jiems buvo pateiktas klausimas, ar patinka šios užduotys ir kodėl. Atsakymai apie EDUSENSUS užduotis: „linksma", „įdomūs pratimai", „išmoksti atidžiai klausytis", „patiko tarti garsus ir žodžius", „tarti garsą įdomu", „ten yra spalvos, linksmiau, negu paprastai klasėje", „patinka, kad yra ir muzika", „reikia pasukti galvą". Mokiniai lavino gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis – kompiuterio pele ir klaviatūra, interaktyviąja lenta. Dėl  vaizdumo, aiškios struktūros užduotys buvo suprantamos ir prieinamos įvairių sutrikimų turintiems mokiniams, taip pat ir turintiems įvairiapusį raidos bei intelekto sutrikimą. Daugelis vaikų gebėjo ir savarankiškai pasirinkti bei atlikti užduotis, net pamokyti naudotis programa klasės draugus. Tai leido atskleisti stipriąsias jų savybes, sudarė galimybę būti pastebėtiems, mažinti atskirtį, didino pasitikėjimą savimi.

Panaudodama programą EDUSENSUS ir interaktyviąją lentą šių eilučių autorė vedė lavinantį užsiėmimą Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Jonavos viltis" nariams. Jie turėjo galimybę vieni pirmųjų šalyje susipažinti su skaitmeninių programų rinkinio galimybėmis. Atliekant užduotis, buvo lavinama programos dalyvių kalba, atmintis, dėmesys, motorinė koordinacija, įvairus suvokimas. „Jonavos vilties" nariai parodė puikius gebėjimus naudotis interaktyviąja lenta.

Pasibaigus inovacijos išbandymo laikui, parengta išsami ataskaita. Ypač džiugu buvo gauti Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėjos G. Šatės atsiliepimą. Laiške ji rašė: „Aiškiai matyti, kad programai skyrėte daug laiko ir tikrai įžvelgėte jos ne tik pagrindinius privalumus, bet ir radote būdų, kaip savaip pritaikyti veiklas bei žaidimus. Jūs buvote tikriausiai vienintelė mokykla, kuri paminėjo, jog programą taikė ir įprastų pamokų (muzikos, fizinio lavinimo) ar pedagoginių pertraukėlių metu (…). Labai džiaugėmės, kaip sugebėjote programą panaudoti socialiniams įgūdžiams ugdyti ir atskirčiai tarp vaikų mažinti (…). Smagu matyti, kai pedagogai, dirbantys su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, naudoja struktūruotą tvarkaraštį, todėl įsitikinome, kad nuolat dirbate tikslingai ir efektyviai."

Galime daryti išvadą, kad mus įkvepia ir motyvuoja kiekvieno, o labiausiai ypatingo, mokinio sėkmė. Džiaugiamės, kad specialiųjų poreikių mokinių gerove mūsų progimnazijoje rūpinasi ir administracija, ir švietimo pagalbos specialistai, ir klasių mokytojai. Būdami atviri naujovėms, priimdami iššūkius, darniai bendradarbiaudami, kuriame mokyklą visiems ir kiekvienam.

Edita RUCKIENĖ,

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos logopedė