INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir  (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

 Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, imigrantai, pabėgėliai);

darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos kėlimas, siekiant vykdyti išmanųjį darbą su jaunimu;

jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas;

skaitmeninio - informacinio raštingumo programų kūrimas ir diegimas.

Projektų priėmimo pradžia – 2020 m. balandžio 15 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2020 m. gegužės 15 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 12 000 Eur, mažiausia – 6 000 Eur. Visa Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);

dokumentų pagrindžiančių pareiškėjo darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);

jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas turi 8 punkte pasirinktos vykdyti veiklos patirties (pavyzdžiui, veiklos ataskaitos);

asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji patarėja Eglė Došienė, elektroninis paštas egle.dosiene@jrd.lt, tel. 8 655 88322. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Informuojame, kad pateiktų programų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e20b55007e4811eab005936df725feed

 JRD informacija