SKELBIAMAS JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 M. KONKURSAS

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. spalio 10 d. protokolo Nr. 19Š-3 nutarimu, skelbiamas Jonavos rajono savivaldybės 2020 m. Jaunimo projektų finansavimo konkursas. Jame dėl paramos gavimo projektams įgyvendinti kviečiamos dalyvauti Jonavos rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, su jaunimu dirbančios organizacijos - juridiniai asmenys, kurių vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, taip pat neformalios jaunimo grupės, tačiau tik partnerio teisėmis arba teikdamos paraiškas per jas atstovaujančias nevyriausybines jaunimo ir/ar su jaunimu dirbančias organizacijas, pasirašiusios su jomis bendradarbiavimo sutartis ir pateikusios rekomendacijas.

Paraiškų teikėjai turi vadovautis tvarka, patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d.  sprendimu Nr. 1 TS – 201 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektų (veiklos) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Paraiškų pateikimo terminas 2019 m. spalio 21 d. – lapkričio 29 d. imtinai. Paraiškas teikti su lydraščiu, registruojant Jonavos rajono savivaldybės administracijos 124 kab. (asmenų aptarnavimas), nurodant Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai.

Paraiškas vertina ir finansuojamos sumos dydį apsprendžia Jonavos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Vertinama remiantis Naudos ir kokybės vertinimo kriterijais ir metodiniais nurodymais vertintojams. Didžiausia projektui galima skirti suma – 2500 eurų.

Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektų finansavimo 2020 m. konkurso tikslas – finansuoti jaunimo projektus, kuriais siekiama kurti gerą emocinę aplinką jaunimo tarpe.

Lėšos skiriamos šioms veikloms finansuoti:

jaunimo laisvalaikio/užimtumo organizavimui, pramogų prieinamumo didinimui;

jaunimo aktyvumo, bendradarbiavimo, įsitraukimo į visuomeninę veiklą, savanorystės skatinimui;

jaunų žmonių švietimui, skatinat saugumą Jonavos mieste ir rajone;

viešų renginių, mokymų, seminarų, skirtų kitai švietėjiškai veiklai, organizavimui;

NVO atvirumo didinimui/viešinimui.

Prioritetai teikiami jaunimo projektams, kurie:

sudaro ilgalaikio jaunimo užimtumo, įsitraukimo sąlygas;

skatina jaunimą realizuoti inovatyvias idėjas;

įtraukia didesnį (ne mažiau 50) Jonavos rajone gyvenančio jaunimo skaičių;

pritraukia trumpalaikių/ilgalaikių savanorių;

vykdomi kartu su partneriais (pateikti bendradarbiavimo sutarčių kopijas);

turi rėmėjų ir/ar kitų finansavimo šaltinių (ne mažiau kaip 10 proc. projekto sumos (netaikoma projektų kofinansavimui)).

Paraiškų pildymo ir teikimo klausimais konsultuoja Jonavos r. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas" atstovai (el. p. jonasbiuras@gmail.com). Kilus klausimams taip pat galite kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę D. Skebienę (el. p. daiva.skebiene@jonava.lt, tel. (8 349) 50193).

Tvarkos aprašas

Paraiškos forma