SKELBIAMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ KONKURSAS

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 13B-951 1 punktu patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (neformaliojo vaikų švietimo projektų, edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių) programų rėmimo konkurso nuostatais, 2020 m. birželio 18 – 30 d. skelbiamas vaikų vasaros stovyklų, kuriose vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (ar) apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (toliau - Stovyklos ir kitos NVŠ veiklos) programų paraiškų priėmimas.

Stovyklos ir kitos NVŠ veiklų programos turi atitikti šiuos vertinimo kriterijus:

skirtos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

užtikrinama dalyvių sveikata ir saugumas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. gegužes 14 d. sprendimą Nr. V-1162 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų" ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. gegužės 18 d. rekomendacijas „Dėl vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų organizavimo karantino metu";

neformaliojo vaikų švietimo veiklas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį.

Vertinant Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų programas bei skirstant lėšas, prioritetas skiriamas:

Stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms, organizuojamoms vasaros metu;

mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios;

šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams;

švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė;

turintiems rėmėjų (kitų finansavimo šaltinių), socialinių partnerių.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. p. daiva.skebiene@jonava.lt, tel. (8 349) 50193, +370 616 23403.

Nuostatai

Paraiškos forma

Ataskaitos forma