Ekstremaliųjų situacijų komisija

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Valdas Majauskas

ESK pirmininkas, rajono savivaldybės administracijos direktorius

2.

Vitalija Gelažienė

ESK sekretorė, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

3.

Jurgita Arbočienė

Nacionalinio sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja

4.

Saulius Kuliešius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

5.

Šarūnas Martinkėnas

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato viršininkas

6.

Vidas Kačiušis

l. e. VšĮ Jonavos ligoninė direktorius

7.

Gintautas Kaiša

VšĮ Greitosios medicininės pagalbos stoties direktorius

8.

Kęstutis Celiešius

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Jonavos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

9.

Diana Daina Šutovienė

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė – valstybinė veterinarijos inspektorė

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2015 m. gruodžio  8  d. Nr. 13B-1797

Jonava

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalies 16 punktu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1-110 ,,Dėl Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo",

  1. T v i r t i n u  Jonavos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nuostatus (pridedama).
  2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 13B-1841 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ekstremaliųjų situacijų komisijos nuostatų ir sudėties patvirtinimo". 

 

 

Administracijos direktorius                                                               Jonas Klemensas Sungaila

 

Parengė

 

Vytautas Kaminskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2015 m. gruodžio  8   d. įsakymu Nr.13B-1797

 

Jonavos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jonavos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai reglamentuoja savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – savivaldybės ESK) sudėtį, tikslus, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Savivaldybės ESK – iš savivaldybės tarybos narių, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius, sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje.

3. Pagrindiniai savivaldybės ESK steigimo tikslai – pasirengti greitai ir efektyviai valdyti Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje gresiančią ir (ar) susidariusią ekstremaliąją situaciją bei šalinti jos padarinius savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėje turimus arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius.

4. Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.

5. Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

6. Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

 

II. savivaldybės ESK funkcijos

 

7. Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:

7.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, vertina savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti, dalyvauja sudarant ūkio subjektų, kuriuose ateinančiais metais numatoma atlikti kompleksinius (planinius) patikrinimus, sąrašus;

7.2. svarsto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

7.3. svarsto savivaldybės pavojingojo objekto išorės avarinį (-ius) planą (-us) ir teikia jį (juos) tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

7.4. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;

7.5. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;

7.6. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų metu arba esant būtinybei sustiprinti civilinės saugos sistemos parengtį, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;

7.7. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

7.8. priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

7.9. teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

7.10. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo;

7.11. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;

7.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

 

III. SAVIVALDYBĖS ESK TEISĖS

 

8. Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

8.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;

8.2. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;

8.3. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingųjų objektų veiklos ekspertizės atlikti, avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijos patikslinti ir darbų vykdyti;

8.4. teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;

8.5. ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos priemones;

8.7. priimti sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;

8.8. priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti;

8.9. teikti savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų, kuriuose tikrintina civilinės saugos būklė, sąrašą.

 

IV. savivaldybės ESK darbo organizavimas

 

9. Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas – savivaldybės administracijos direktorius, kai jo nėra – savivaldybės ESK pirmininko pavaduotojas.

10. Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis kaip galima greičiau.

11. Savivaldybės ESK posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai savivaldybės ESK narių.

12. Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra savivaldybės ESK pirmininko, o kai jo nėra – savivaldybės ESK pirmininko pavaduotojo balsas.

13. Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

14. Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas, jį delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.

15. Į savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

16. Savivaldybės ESK pirmininkas:

16.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

16.2. šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;

16.3. kontroliuoja, kaip savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo komisijos sprendimus;

16.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

17. Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Savivaldybės ESK posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

____________________