INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

 IŠVADA

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TEISINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMŲ BEI SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SUDARYMO, SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS IR JO REMONTO SRITYSE

2019 m. sausio 14 d. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo" patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-09-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos 2018-06-29 raštu Nr. 4-07-776.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas šiose savivaldybės veiklos srityse:

 1. Teisinių paslaugų pirkimai.
 2. Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, socialinio būsto nuomos ir jo remonto.

Taip pat įvertinta, kaip įgyvendintos Jonavos rajono savivaldybės mero 2017-10-17 išvadoje „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį nustatymo ir tokių objektų einamųjų metų sąrašo sudarymo bei keitimo procedūrų vykdymo bei finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo srityse" pasiūlytos korupcijos pasireiškimo tikimybę mažinančios priemonės.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Jonavos rajono savivaldybės Civilinės mobilizacijos tarnybos vedėjas Vytautas Kaminskas.

Analizuotas laikotarpis nuo 2017-10-17 iki 2019-01-14.

Naudoti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:

 • teisės aktų ir dokumentų analizė;
 • pokalbiai;
 • interneto tinklalapiuose skelbiamos informacijos analizė.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

 1. TEISINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAI.

Perkamų teisnių paslaugų naudojimą vykdo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius.

2016-07-27 Jonavos rajono savivaldybė sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija Viliušis ir Astromskis (pirkimo procedūra pradėta 2016-06-10). Detalizuoto teisinių paslaugų, kurias reiktų pirkti taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, sąrašo nėra. Teisinės paslaugos savivaldybėje naudojamos ypatingai sudėtingoms byloms ar sudėtingų teisinių situacijų analizei, kuomet reikia papildomos specialistų nuomonės ar pagalbos. Teisinių paslaugų tiekėjas pasirinktas vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis – apklausos būdu. Buvo apklausiami trys teisinių paslaugų teikėjai, laimėtoju pripažintas mažiausią valandinį įkainį pasiūlęs teisinių paslaugų teikėjas.

2016 m. sudaryta viena teisinių paslaugų sutartis, kuri yra šiuo metu galiojanti. Šiuo metu teisines paslaugas teikianti profesinė bendrija atstovauja Jonavos rajono savivaldybę specifinėje inžinerinių tinklų išpirkimo/nuomos kainos nustatymo byloje. Bylos, kuriuose yra teikiamos teisinės paslaugos, šiuo metu dar nėra pasibaigusios.

Vertinimas atliktas atsižvelgiant į LR STT 2018-05-03 Antikorupcinio vertinimo išvadą dėl teisinių paslaugų pirkimų Nr. 401-3422.1

 1. SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SUDARYMAS, SOCIALINIO BŪSTO NUOMA IR JO REMONTAS

Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, socialinio būsto nuomos ir jo remonto procedūras vykdo ir koordinuoja Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto skyrius.

Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas, socialinio būsto nuomos ir jo remonto procedūros yra reglamentuotos ir aprašytos Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.1TS-233 „Dėl paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu Paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas)2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Apraše išsamiai aprašyta Savivaldybės būsto fondo sąrašo sudarymas, jo administravimas, būsto nuoma, būsto nuomos sutarčių pakeitimas ir nutraukimas, nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo tvarka

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Įvertinta Jonavos rajono savivaldybės mero 2017-10-17 išvadoje „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį nustatymo ir tokių objektų einamųjų metų sąrašo sudarymo bei keitimo procedūrų vykdymo bei finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo srityse" siūlomų priemonių korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti įgyvendinimas. Buvo rekomenduojama:

 1. Atsižvelgiant į personalinius pasikeitimus ir kadencijos trukmės pabaigą, pakeisti Jonavos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį. Tai atlikti iki 2017 m. pabaigos
 2. Atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevencijos viešinimą, užtikrinti informacijos viešinimą savivaldybės internetiniame tinklalapyje.
 3. Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį nustatymo ir tokių objektų einamųjų metų sąrašo sudarymo bei keitimo procedūrų vykdymo bei finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo srityse" paskelbti savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

Įgyvendinant 1-ąją rekomendaciją nustatyta, kad rekomendacija neįgyvendinta - Nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau - NOT) sudėtis nepakeista. Analizuojant rekomendacijos neįgyvendinimo priežastis, konstatuotina, kad nuo NOT sudarymo datos i iki šiol NOT nevykdė jokios veiklos, jos pobūdis yra formalus. Todėl tikslinga spręsti klausima dėl NOT veiklos tęstinumo.

Įgyvendinant 2-ąją rekomendaciją informacija apie korupcijos prevencija nuolat talpinama savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.jonava.lt/veikla/korupcijos prevencija).

Įgyvendinant 3-ąją rekomendaciją 2017-10-17 Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį nustatymo ir tokių objektų einamųjų metų sąrašo sudarymo bei keitimo procedūrų vykdymo bei finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo srityse paskelbta savivaldybės internetiniame tinklalapyje. (2017-10-18 publikacija).

IŠVADOS

 1. Jonavos rajono savivaldybės teisnių paslaugų pirkimo vykdymo rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu, yra valdoma, korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali
 2. Jonavos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, socialinio būsto nuomos ir jo remonto procedūrų vykdymo rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu, yra valdoma, korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali.

REKOMENDACIJOS

 1. Vertinant Nevyriausybinių organizacijų tarybos formalų pobūdį, tikslinga spręsti klausima dėl tokios tarybos veiklos tęstinumo.
 2. Atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevencijos viešinimą, užtikrinti informacijos viešinimą savivaldybės internetiniame tinklalapyje.
 3. Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės teisinių paslaugų pirkimų bei savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, socialinio būsto nuomos ir jo remonto srityse paskelbti savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

Savivaldybės meras                                                                                                                                                   Eugenijus Sabutis

 

 

 

________________

1 Prieiga per internetą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/75a09081577411e88525a4bc7611b788?jfwid=-wd7z6gl6o

2 Prieiga per internetą:

www.jonava.lt/teisinė informacija/teisės aktai/