Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose  alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietose esančių stacionariųjų parduotuvių  nespecializuotuose skyriuose, viešbučių kambariuose įrengtose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, gali būti išduodamos Taisyklių 20.1 papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, gali būti išduodamos Taisyklių 20.1 papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gali būti išduodamos Taisyklių 20.1 papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams.

6. Taisyklių 3.9–3.13 papunkčiuose nurodytos vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

7. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos vietose, kurios nėra visiškai izoliuotos nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu.

8. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose sandėliuose, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais.

9. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi teatruose, filharmonijose įrengtose viešojo maitinimo vietose, kuriose lankytojai aptarnaujami tik pramoginių renginių metu, išduodama viena licencija ir joje padaliniai (barai, bufetai ir panašiai) nenurodomi.

10. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi viešbučių kavinėse, restoranuose, baruose (bufetuose), išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete). Jeigu iš viešbučio kavinės, restorano, baro (bufeto) alkoholiniai gėrimai tiekiami į kambariuose įrengtus minibarus, jie įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kurio jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti minibarai.

11. Jeigu mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, verčiamasi automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje automobilinėje parduotuvėje ir aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją.

Atnaujinimo data 2020-02-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės  įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl  didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos  patraišką dėl neterminuotos alkoholio licencijos išdavimo ;

2. Daugiabučio  gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos)  arba  jeigu  ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą,  gyvenamojo namo patalpų  savininkų  ir  neprivatizuotų  butų  nuomininkų daugumos sutikimą  (kuriame  jį  pasirašę  asmenys  gali nurodyti prekybos alkoholiniais  gėrimais  laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.    

      Šis  sutikimas  neteikiamas,  jeigu prieš tai šiame  gyvenamajame  name  tose  pačiose  patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir  licencijos  galiojimo  metu  nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo  gyventojų  skundų,  nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių  gėrimų pardavimo būdas. (Ši nuostata netaikoma, jeigu iki  paraiškos  gauti  naują  licenciją  pateikimo  alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus).

     Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus  paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus; 

3. Pastato, kuriame įrengta prekybos vieta, teisinio registravimo dokumentų ir (ar) sutarties, kurios pagrindu įmonė naudojasi patalpomis, kopijas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti orginalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracija nustato ar  įmonė,  ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas (toliau – Prašytojas), norintis gauti licenciją:

1. Neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

2. Nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3. Patikrina ar licencijos Prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei, taip pat jam yra įsiteisėjusių muitinės nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą (kai licencijos rašytojas nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais);

4. Patikrina ar licencijos Prašytojo vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

5. Patikrina ar licencijos Prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą;

6. Patikrina ar licenciją išduodančioje institucijoje negauta Taisyklių 50 punkte nurodytų valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų, nustatytų Taisyklių 51 punkte, taip pat ar licencijos Prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (išskyrus atvejus, kai įmonė pateikia paraišką gauti Taisyklių 4.2 ir 4.4 papunkčiuose nurodytas licencijas);

7. Patikrina licencijos Prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę); įmonių duomenis licenciją išduodanti institucija patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o Europos juridinio asmens ar jo filialo – jų registravimo Europos Sąjungos valstybės narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro Europos Sąjungos valstybėje narėje nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos licencijų prašytojus į konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje" nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą.

8. Patikrina ar licencijos Prašytojui yra įsiteisėjusių Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - Departamentas) nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, taip pat ar licencijos prašytojo vadovas yra ar buvo įmonių ar Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriuose nustatyta atvejų, kai Lietuvos Respublikoje buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovas;

9. Patikrina Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo interneto svetainėje, ar pastatas, kurio patalpose bus vykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (tikrinama tais atvejais, kai prašoma licencijos, kuri gali būti išduota prekiauti alkoholiniais gėrimais tik stacionariuose pastatuose įrengtose prekybos ar viešojo maitinimo vietose).

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis:

1. Už  licencijos išduodamos neterminuotam laikotarpiui – 490 Eur.;

2. Už licencijos  išduodamos kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiui –  190 eurų;

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52346

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti