Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyrius išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

Sezono laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Atnaujinimo data 2020-02-03
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas Nr. 1-1143 (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 ,,Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin.2004, Nr. 53-1799);

3. Rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio30 d. sprendimas Nr. 1 TS-122 ,,Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais Jonavos rajone licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Įmonė, norinti gauti licenciją, rajono savivaldybės administracijai pateikia paraišką, kurioje nurodoma:

1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir telefono numeris;

1.2. įmonės steigėjų ir vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai. Tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;

1.3.licencijos rūšis;

1.4. prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas);

1.5. prekybos tabako gaminiais vietos adresas, pavadinimas (jei prekybos vieta turi pavadinimą);

1.6. sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi;

1.7. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą     įmonės      antspaudu       ir vadovo parašu.
2. Dokumentai pateikiami adresu:

Žeimių g. 13, Jonava, I aukštas, Asmenų aptarnavimo padalinys.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Licencijos  verstis   mažmenine   prekyba tabako  gaminiais  išduodamos   tik   gavus pažymą iš:
1.teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, kad įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar fondams (išskyrus tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas);
2. teritorinės valstybinio socialinio draudimo įstaigos  ar nėra skolos valstybinio socialinio fondo biudžetui

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos išduodamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Atsisakius išduoti licenciją, apie tai per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos raštu pranešama įmonei, nurodant priežastis, dėl kurių licencija neišduota.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą imama – 144 € valstybės rinkliava:

Gavėjas:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swwedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Rinkliavos pavadinimas: Valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinio, poilsio ir turizmosezonuiišdavimą

Įmokos kodas: 52446

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti