valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija

 

INFORMACIJA VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖTOJAMS

 

Valstybinės žemės nuomos mokestis administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius" (Žin., 2002, Nr. 114-4993; 2008, Nr.107-4097; 2010, Nr.88-4666), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą" (Žin., 2003, Nr. 106-4755; 2008, Nr.107-4097; 2010, Nr.88-4667), Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009-07-23 sprendimu Nr.1TS-216 patvirtintomis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklėmis, kt. norminiais aktais.

Primename, kad juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas už 2012 m. privalo pateikti iki 2012 m. lapkričio 1 d. , o žemės nuomos mokestį sumokėti iki 2012 m. lapkričio 15 d.

Fiziniams asmenims (gyventojams) valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas už 2012 m. pateikia savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius. Mokesčio sumokėjimo terminas - 2012 m. lapkričio 15  d. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pasikeitus adresui ar negavę deklaracijų iki mokesčio mokėjimo termino, apie tai turi pranešti savivaldybės administracijos Žemės ūkio  skyriui.

Juridiniai asmenys (ūkio subjektai), nuomojantys valstybinę žemę, kasmet savivaldybei privalo deklaruoti ir sumokėti valstybinės žemės nuomos mokestį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 1 punktu, valstybinės žemės sklypų naudotojai už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo taip pat turi mokėti žemės nuomos mokestį.

Kas teikia valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją?

Įmonės; organizacijos; garažų eksploatavimo bendrijos, sudariusios valstybinės žemės nuomos sutartis; taip pat visi juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarties prie pastato, statinio ar patalpos naudojamai valstybinei  žemei; sodininkų bendrijos už bendro naudojimo paskirties žemę. Juridiniai asmenys užpildo valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją ir pateikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio  skyriui.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau, kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino.

Juridiniai asmenys aukciono būdu išsinuomotą žemę deklaruoja ta pačia tvarka ir terminais.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio  tarifai

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.1 TS - 246  „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio  tarifų nustatymo" (pakeitimas 2012-05-31 Nr. 1TS - 186) nustatyti valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu,  nuomos mokesčio tarifai 2012 metams:

1.Nuo vidutinės žemės rinkos vertės, nustatytos pagal žemės verčių žemėlapius masinio vertinimo būdu:

1.1. žemės ūkio paskirties žemei – 0,5 proc.;
1.2. namų valdų ir gyvenamųjų teritorijų  žemei -  0,6 proc.;
1.3. komercinės paskirties žemei – 0,6 proc., išskyrus 10.1.3 ir 10.7 verčių zonose žemės sklypams, kurių rinkos vertė apskaičiuota taikant 2011 m. ir vėlesnių metų žemės verčių žemėlapius – 0,85 proc.;
1.4. pramonės, sandėliavimo ir kitos paskirties žemei – 0,8 proc., išskyrus 10.1.3 ir 10.7 verčių zonose žemės sklypams, kurių rinkos vertė apskaičiuota taikant 2011 m. ir vėlesnių metų žemės verčių žemėlapius – 1,2 proc.;
1.5. sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemei – 0,2 proc.

2. Nekilnojamojo turto registre registruotų sklypų (išskyrus žemės ūkio paskirties) žemei, iki jos vertės perskaičiavimo pagal žemės verčių žemėlapius, -  1,5 proc. tarifas nuo valstybinės žemės nuomos sutartyse nurodytos indeksuotos nominalios žemės vertės. Žemės ūkio paskirties žemei – 0,5 proc.
 

Nuo 2012 m. sausio 1 d. be aukciono išnuomojamų valstybinės žemės sklypų ir valstybinės žemės sklypų, suteiktų teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriais naudotis leista žemę administruojančių institucijų sprendimais, tačiau žemės sklypų nuomos sutartys nesudarytos, vertė apskaičiuojama pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius, patvirtintus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.) –277. Verčių zonas ir nuomojamų sklypų, registruotų Nekilnojamojo turto registre  vidutines rinkos vertes galima rasti VĮ ,,Registrų centras" puslapyje, adresu  http://www.registrucentras.lt/

Nekilnojamojo turto registre registruotų sklypų žemei, iki jos vertės perskaičiavimo pagal verčių žemėlapius, žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo indeksuotos nominalios žemės vertės. Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų nuostatas, nuomojamos žemės vertė perskaičiuojama kas treji metai nuo nuomos sutarties sudarymo.

Valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas į  Jonavos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT974010043900134090, esančią AB DNB banke,  banko kodas - 40100. Mokesčio gavėjas - Jonavos rajono savivaldybės administracija, kodas - 188769070.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:

  • 3111 - FA žemės nuomos mokestis
  • 3112 - FA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka
  • 3113 - FA žemės nuomos mokesčio delspinigiai
  • 3121 - JA žemės nuomos mokestis
  • 3122 - JA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka
  • 3123 - JA žemės nuomos mokesčio delspinigiai

Žemės nuomos mokestį  galima  sumokėti:

  1. bet kurio banko skyriuose;
  2. pašto įstaigose;
  3. internetu (jei asmuo moka žemės nuomos mokestį už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens kodą, vardą ir pavardę).

Atsakingas asmuo:

Ilona Ponomarenko– Jonavos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė. Tel.: (8 349) 502 04, adresas: Žeimių g.13, LT55158, Jonava, 309 kab. El. paštas: ilona.ponomarenko@jonava.lt