DĖL NUOMOJAMO TURTO JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Konkurso sąlygos: 

                            

1. Turto valdytojo pavadinimas adresas, juridinio asmens kodas

Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla, juridinio asmens kodas 195093984, Kauno g. 59, 55179 Jonava.

2. Informacija apie nuomojamą turtą

Pagrindinės mokyklos  pastato koridorių plotas  (ne daugiau 20 kv. m), esantis adresu Kauno g. 59, Jonava. Pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4697-5000-7014

3. Turto naudojimo paskirtis, ypatumai, specialios charakteristikos, galimybės keisti turto naudojimo paskirtį

Koridorių ploto naudojimo paskirtis – daiktų saugojimo spintelių  pastatymui.

Patalpų paskirties keitimas negalimas.

4. Pradinis nuompinigių dydis su PVM ir be jo

Pradinis nuompinigių dydis – 1,0  Eur (vienas euras) už kvadratinį metrą  per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Nuomotojas – ne PVM mokėtojas, paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už komunalines paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais arba pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas.

5. Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuomininkas moka nuompinigius pasibaigus mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Informacija apie delspinigius

Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas ir jo pratęsimo sąlygos

Nuomos terminas – 5 (penki) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, laikas ir dokumentų konkursui pateikimo tvarka

Konkurso dalyviai Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos  direktoriui,  esančiam Kauno g. 59,  Jonava, 2 aukšte 201 kab., ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 15d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui". Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti 3 punkte nurodytas veiklas, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkiui Genadijus Kurganovas, tel. 869924321, el. p. genadijus@joneris.lt

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas rekvizitai

Pradinis įnašas – 20,00 Eur (dvidešimt eurų), kuris turi būti pervestas į Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos sąskaitą Nr. LT934010043900060054. Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo. Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas, įskaitomas kaip sumokėti turto nuompinigiai. Konkurso laimėtojui nepasirašius nuomos sutarties sutartu laiku, pradinis įnašas negrąžinamas.

10. Turto apžiūros sąlygos

Turtą galima apžiūrėti susisiekus su direktoriaus pavaduotoju ūkiui Genadijumi Kurganovu, tel. 869924321, el. p. genadijus@joneris.lt   

11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. rugsėjo 15 d. 10.00 val. Jonavos „Neries" pagrindinėje mokykloje,  201 kabinete, Kauno g. 59, Jonava.

12. Kitos konkurso sąlygos

Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis, kuriam bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti patalpų nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažįstamas sekantis didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr.1TS-239 patvirtintu Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu.

Daiktų saugojimo spintelių užimamas plotas apvalinamas iki sveikojo skaičiaus ( pvz. : 1;2;3....)