Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas - galimybė įsivertinti

Jau penktus metus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, naudodamos nacionaliniu lygmeniu sukurtus standartizuotus vertinimo įrankius, turi galimybę patikimiau ir objektyviau įsivertinti mokinių pasiekimus bei ugdymo kokybę.

Iki šiol vykdyti 2 klasių diagnostiniai ir 4, 6, 8 klasių standartizuoti testai dabar vadinami Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu. Nuo šių metų jie reglamentuoti  Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.V-6 patvirtintu Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.
 

Pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu egzaminų centru visose savivaldybės mokyklose 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai atliks diagnostinius/standartizuotus testus  ir pildys klausimynus, skirtus  mokyklos aplinkos ir kokybės (mokyklos klimatas, mokinių mokėjimas mokytis ir pan.) rodiklių apskaičiavimui. 
 

Testai nėra egzaminas, mokiniai nevertinami pažymiu. Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, plėsti surinktų duomenų panaudojimą mokinio individualiems pasiekimams ir ugdymo kokybei gerinti.
 

„Ir švietimo politikams, ir mokykloms, tėvams, ir patiems mokiniams labai svarbu žinoti realią mokinių pasiekimų situaciją. Šie duomenys apie mokinių mokymosi rezultatus itin svarbūs, jeigu norime priimti rimtus sprendimus, išties padedančius tobulinti mokymą, profesionaliai ir laiku padėti mokiniams" – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.                 

Patikrinimą atlikusiems mokiniams ir jų tėvams Nacionalinis egzaminų centras parengs individualias mokinių ataskaitas apie jų mokymosi rezultatus. Tėvai galės sužinoti, kurį pasiekimų lygį mokinys pasiekė, kaip jam sekėsi parodyti ir taikyti įgytas žinias, pademonstruoti mąstymo gebėjimus. Ši informacija padės išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti suteikiant tinkamą ir savalaikę pagalbą.
 

Nacionalinis egzaminų centras taip pat apskaičiuos klasės, mokyklos, savivaldybės lygmens mokymosi pasiekimų rezultatus ir pateiks ataskaitas. Mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai nėra naudojami mokykloms reitinguoti.
 

Ugdymo konteksto įvertinimui naudojama mokinio apklausa (mokinio klausimynas) yra anoniminė. Mokinio atsakymai nėra prieinami nei mokyklos mokytojams, nei administracijai. Mokyklai bus pateikiami tik nuasmeninti, apibendrinti apklausos rezultatai.

Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasiekimų patikrinimo 2017 metų grafikas

Daugiau informacijos apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą http://www.nec.lt/342/

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.