JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA APIE PATALPŲ NUOMĄ

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia apie darželio pastato (pastatas plane pažymėtas 1C1p, mūrinis, 1 aukšto, plotas 255,92 kv. m , patalpų aukštis – 2,95 m), esančio Rodžių g. 14, Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r., viešą nuomos konkursą, tokiomis sąlygomis:

1.      Pradinis nuompinigių dydis – 1,50 Lt/kv. m per mėnesį (be PVM).

2.      Patalpos išnuomojamos 10 metų laikotarpiui.

3.      Komunalinės paslaugos apmokamos pagal sutartyje numatytas sąlygas.

4.      Patalpų nuomos sąlyga –  mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos vykdymas.

5.      Į Savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT30 4010 0439 0004 0139, DNB banke konkurso dalyviai turi įmokėti pradinį įnašą (su PVM, jeigu konkurso dalyvis PVM mokėtojas), lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

Smulkesnė informacija dėl patalpų apžiūros teikiama telefonais: 8349 50077 arba  8 609 94453.

Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos savivaldybės administracijai, Žeimių g. 13, Jonava, I aukštas (pas specialistus, teikiančius paslaugas, taikant ,,vieno langelio" principą) iki 2013 m. liepos 1 d. 10.00 val.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko aukščiau nurodytu adresu pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta nuoroda „Darželio pastato nuomos konkursui". Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodomas:  fiziniams asmenims - konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas; juridiniams asmenims -  įmonės pavadinimas ir kodas; visiems dalyviams: adresas (buveinė), telefono (fakso) numeris, banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris;

2. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis (ne mažesnis už nurodytą pagal patalpas pradinę nuomos kainą) su PVM (jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas);

3. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija – patvirtintos antspaudu ir įgalioto asmens parašu. Konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją.

4. Su dokumentais nuomos konkursui arba atskirai iki konkurso pradžios turi būti pateiktas banko kvitas arba mokėjimo pavedimas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į rajono savivaldybės administracijos sąskaitą įmokėjo pradinį įnašą, lygų 3-jų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui už norimas nuomoti patalpas.

Visi pateikti dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti ir patvirtinti įstaigos antspaudu bei atsakingo asmens parašu. Nelaimėjus konkurso, pradinis įnašas grąžinamas.

                      Nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2013 m. liepos 1 d. 15.00 val. A. Kulviečio salėje (2 aukštas, Žeimių g. 13, Jonava).             .

 

 

 

Administracijos  direktoriaus pavaduotojas                                             Audrius Šulga