JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA LAISVŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSUS

 

            Jonavos rajono savivaldybės administracija viešojo konkurso būdu išnuomoja:

1.Patalpas, esančias Lokio g. 8, Šilų k., Jonavos r. Patalpos plotas - 61,3 kv. m. Pastato paskirtis - pagalbinio ūkio. Nuomos terminas - 5 metai. Pradinė 1 kv. m. kaina – 0,17 Lt ( 0,05 Eur) (be PVM).

2.Patalpas, esančias  Liepų g. 3, Milagainių k., Šilų sen., Jonavos r. Patalpų plotas - 42,96 kv. m. Pastato paskirtis - prekybos. Nuomos terminas – 5 metai. Pradinė 1 kv. m. kaina – 1,61 Lt (0,47 Eur) (be PVM).    

            Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse, arba jų įgalioti asmenys pateikia rajono savivaldybės administracijai (Žeimių g. 13, Jonava, I aukštas, specialistams, teikiantiems paslaugas, taikant „vieno langelio" principą) užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui". Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvio (juridinio asmens) įmonės pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefono (fakso) numeris, el. paštas.

2. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis (ne mažesnis už pradinę nuomos kainą).

3. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto asmens parašu.

4. Įgaliojimas atstovauti juridiniam asmeniui konkurse.

            Visi pateikiami dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti ir antspauduoti įmonės antspaudu. Su dokumentais nuomos konkursui arba atskirai iki konkurso pradžios turi būti pateiktas banko kvitas arba mokėjimo pavedimas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į rajono savivaldybės administracijos sąskaitą įmokėjo pradinį įnašą, lygų 3-jų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Nelaimėjus konkurso, pradinis įnašas grąžinamas.

            Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki š. m. spalio 24 d. 14.00 val.

            Pradinį nuompinigių dydį reikia pervesti į rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT30 4010 0439 0004 0139 AB DNB banke, banko kodas 40100.

            Smulkesnė informacija dėl patalpų apžiūros kreiptis tel. (8 349) 484 17.

            Su nuomos sutarties projektu galima susipažinti Jonavos r. savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyriuje (II aukštas, 211 kab., Žeimių g. 13, Jonava), tel. (8 349) 500 77. 

            Patalpos, esančios Lokio g. 8, Šilų k., Jonavos r., nuomos konkurso posėdis įvyks 2014 m. spalio 27 d. 10.00 val. Abraomo Kulviečio salėje (2-as aukštas, Žeimių g. 13, Jonava).

            Patalpų, esančių Liepų g. 3, Milagainių k., Šilų sen., Jonavos r., nuomos konkurso posėdis įvyks 2014 m. spalio 27 d. 10.30 val. Abraomo Kulviečio salėje (2-as aukštas, Žeimių g. 13, Jonava).

 

 

Administracijos direktorius                                                                Jonas Klemensas Sungaila