JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PATALPŲ NUOMOS KONKURSUS

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia žemiau nurodytų patalpų nuomos konkursus:

1. 16,85 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos (patalpų indeksai 1-8, 1-9), esančios Laumės g. 4, Rukla, Jonavos r., pradinis nuompinigių dydis 7,00 Eur per mėnesį;

2. 7,71 kv. m bendro ploto negyvenamoji patalpa (patalpos indeksas 1-14), esanti Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., pradinis nuompinigių dydis 4,00 Eur per mėnesį;

3. 9 kv. m bendro ploto negyvenamoji patalpa (patalpos indeksas 45), esanti Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r., pradinis nuompinigių dydis 2,00 Eur per mėnesį.

Turtas skirtas mokesčių už komunalines paslaugas surinkimo ir kt. veikloms, kurias reglamentuoja LR Mokėjimo įstaigų įstatymas, vykdyti. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirą susitarimą su turto valdytoju (už bendro naudojimo patalpas mokama proporcingai pagrindinio naudojamo ploto dydžiui). Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Konkursų dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijai (Žeimių g. 13, Jonava, 1 a., 124 kab.) ne vėliau kaip iki laiko, nurodyto kiekvieno konkurso sąlygose, pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui". Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti konkurso sąlygose nurodytas veiklas, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Sandra Mačiulienė, tel. (8~349) 20040, el. p. sandra.maciuliene@jonava.lt. Pradinis įnašas, kuris lygus pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti pervestas į Jonavos r. savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139. Konkursai įvyks 2020 m. liepos 14 d. (kiekvieno konkurso konkretus laikas nurodytas konkursų sąlygose) Jonavos r. savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kab.

IŠSAMIOS KONKURSŲ SĄLYGOS