NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia kavos ir užkandžių aparatų pastatymui skirtos negyvenamosios patalpos dalies, esančios Žeimių g. 13, Jonavoje, nuomos konkursą.

KONKURSO SĄLYGOS:

1. Turto valdytojo pavadinimas adresas, juridinio asmens kodas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, 55158 Jonava.

2. Informacija apie nuomojamą turtą:

2 kv. m ploto vieta, esanti savivaldybės administracinio pastato I aukšto fojė, Žeimių g. 13, Jonavoje. 

3. Turto naudojimo paskirtis, ypatumai, specialios  charakteristikos, galimybės keisti turto naudojimo paskirtį

Turto naudojimo paskirtis – 2 kv. m ploto vieta, skirta kavos ir užkandžių aparatams pastatyti. Aparatai turi būti techniškai tvarkingi ir atitikti visus jiems keliamus reikalavimus.

4. Pradinis nuompinigių dydis su PVM ir be jo

Pradinis nuompinigių dydis – 20,00 (dvidešimt) Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Nuomotojas – ne PVM mokėtojas, todėl paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokestis už elektros energiją į nuomos mokestį nėra įskaičiuojamas ir mokamas atskirai nuomos sutartyje nustatyta tvarka.

5. Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuomininkas moka nuompinigius prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Informacija apie delspinigius

Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas ir jo pratęsimo sąlygos

Nuomos terminas – treji metai su galimybe pratęsti sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje nustatyta tvarka. Pratęsiant nuomos sutartį, nuomos mokestis negali būti mažinamas.

8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, laikas ir dokumentų konkursui pateikimo tvarka

Konkurso dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijai Bendrojo skyriaus asmenų aptarnavimo padaliniui, esančiam Žeimių g. 13, Jonavoje, 1 aukšte, ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 30 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Kavos ir užkandžių aparatams pastatymo vietos nuomos konkursui". Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikta:

1. Laisvos formos pasiūlymas, kuriame nurodoma siūloma kaina ir raštu patvirtinama, kad yra susipažinęs su konkurso sąlygomis;

2. Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti;

3. Dalyvio fizinio asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijos;

4. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Turto skyriaus vyr. specialistė Asta Toločkienė, tel. (8349) 500 77, el. p. asta.tolockiene@jonava.lt

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas rekvizitai

Pradinis įnašas – 20 (dvidešimt) Eur, kuris turi būti pervestas į Jonavos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139 DNB banke. Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo. Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas, įskaitomas kaip sumokėti turto nuompinigiai. Konkurso laimėtojui nepasirašius nuomos sutarties sutartu laiku, pradinis įnašas negrąžinamas.

10. Turto apžiūros sąlygos

Turtą galima apžiūrėti susisiekus su Bendrojo skyriaus vedėju Eugenijumi Marciuku, tel. (8 349) 587 40 arba 8 612 87 435.

11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks 2015 m. spalio 30 d. 10.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kabinete.

12. Kitos konkurso sąlygos

Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis, kuriam bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti patalpų nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažįstamas sekantis didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos konkursų organizavimo tvarką reglamentuoja Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m.  gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1TS-0387 patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas.