PATALPŲ JUŠKONIŲ K., ŽEIMIŲ SEN., NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia patalpų, esančių Jonavos g. 9, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r., nuomos konkursą.

NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS:

1. Turto valdytojo pavadinimas adresas, juridinio asmens kodas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, 55158 Jonava.

2. Informacija apie nuomojamą turtą:

24,60 kv. m ploto patalpos (indeksai 2-3 ir 2-4), esančios Jonavos g. 9, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav. 

3. Turto naudojimo paskirtis, ypatumai, specialios charakteristikos, galimybės keisti turto naudojimo paskirtį

Patalpų naudojimo paskirtis - kirpyklų veikla. Paskirties keitimas sutarties galiojimo laikotarpiu negalimas.

4. Pradinis nuompinigių dydis su PVM ir be jo

Pradinis nuompinigių dydis – 6,60 Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Nuomotojas – ne PVM mokėtojas, todėl paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais.

5. Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuomininkas moka nuompinigius prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Informacija apie delspinigius

Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas ir jo pratęsimo sąlygos

Nuomos terminas – penki metai su galimybe pratęsti sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje nustatyta tvarka. Pratęsiant nuomos sutartį, nuomos mokestis negali būti mažinamas.

8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, laikas ir dokumentų konkursui pateikimo tvarka

Konkurso dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus asmenų aptarnavimo padaliniui, esančiam Žeimių g. 13, Jonavoje, 1 aukšte, ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 5 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Patalpų nuomos konkursui". Voke turi būti pateikta:

1. Laisvos formos pasiūlymas.

2. Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti.

3. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Jei konkurso dalyvis – fizinis asmuo, jis kartu su pasiūlymu pateikia asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijas (konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo turės pateikti dokumentų originalus).

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Toločkienė, tel. (8 349) 500 77, el. p. asta.tolockiene@jonava.lt.

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas rekvizitai

Pradinis įnašas nenustatomas.

10. Turto apžiūros sąlygos

Turtą galima apžiūrėti susisiekus su Žeimių seniūnijos seniūnu Faustu Pilipavičiumi, tel. (8 349) 780 48,  8 686 16 035, el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt

11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks 2015 m. birželio 5 d. 10.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kabinete. Komisijos posėdį turi teisę stebėti konkurso dalyvių registracijos pažymoje įregistruoti konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

12. Kitos konkurso sąlygos

Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis, kuriam bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti patalpų nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažįstamas kitas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis.