SKELBIAMAS PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia VŠĮ Jonavos ligoninės ir VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro naudojamų patalpų, esančių Žeimių g. 19, Jonavoje, dalių, tinkančių kavos ar užkandžių pardavimo aparatams pastatyti, nuomos konkursą.

 

KONKURSO SĄLYGOS:

1. Turto valdytojo pavadinimas adresas, juridinio asmens kodas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, 55158 Jonava

2. Informacija apie nuomojamą turtą:

1 kv. m ploto patalpų dalis VŠĮ Jonavos ligoninės arba VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro naudojamose patalpose, esančiose Žeimių g. 19, 55134 Jonavoje.  Nuomos sutarties galiojimo metu, šalims susitarus ir įstaigų, naudojančių patalpas panaudos teise, vadovams pritarus, konkreti objekto pastatymo vieta gali būti keičiama:

2.1. objektas Nr. 1

1 kv. m ploto patalpų dalis VŠĮ Jonavos ligoninės

pagrindinio pastato I aukšto vestibiulyje,

skirta kavos pardavimo aparatui pastatyti.

2.2. objektas Nr. 2

1 kv. m ploto patalpų dalis VŠĮ Jonavos ligoninės

pagrindinio pastato I aukšto vestibiulyje,

skirta užkandžių pardavimo aparatui pastatyti.

2.3. objektas Nr. 3

1 kv. m ploto patalpų dalis VŠĮ Jonavos ligoninės konsultacinės poliklinikos pastato I aukšte,

skirta kavos pardavimo aparatui pastatyti.

2.4. objektas Nr. 4

1 kv. m ploto patalpų dalis VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro pagrindinio pastato I aukšto vestibiulyje,

skirta kavos pardavimo aparatui pastatyti.

3. Turto naudojimo paskirtis, ypatumai, specialios  charakteristikos, galimybės keisti turto naudojimo paskirtį

Turto naudojimo paskirtis nurodyta prie kiekvieno objekto aprašymo. Nuomos sutarties galiojimo metu, šalims susitarus ir įstaigų, naudojančių patalpas panaudos teise, vadovams pritarus, pastatomo aparato paskirtis gali būti keičiama. Aparatai turi būti techniškai tvarkingi ir atitikti visus jiems keliamus reikalavimus.

4. Pradinis nuompinigių dydis su PVM ir be jo

Pradinis vieno objekto nuompinigių dydis – 10 Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Nuomotojas – ne PVM mokėtojas, todėl paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokestis už elektros energiją į nuomos mokestį nėra įskaičiuojamas ir mokamas atskirai nuomos sutartyje nustatyta tvarka.

5. Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuomininkas moka nuompinigius prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Informacija apie delspinigius

Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas ir jo pratęsimo sąlygos

Nuomos terminas – trys metai su galimybe pratęsti sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje nustatyta tvarka. Pratęsiant nuomos sutartį, nuomos mokestis negali būti mažinamas.

8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, laikas ir dokumentų konkursui pateikimo tvarka

Konkurso dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijai Bendrojo skyriaus asmenų aptarnavimo padaliniui, esančiam Žeimių g. 13, Jonavoje, 1 aukšte, ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 20 d. 10:00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Kavos ar užkandžių aparatų pastatymo vietų nuomos konkursui". Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikta:

1. Nustatytos formos paraiška (pridedama);

2. Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti.

3. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Jei konkurso dalyvis – fizinis asmuo, jis kartu su paraiška pateikia asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Toločkienė, tel. (8~349) 50077, el. p. asta.tolockiene@jonava.lt .

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas rekvizitai

Pradinis įnašas – 10 Eur (dešimt eurų) už kiekvieną objektą dėl kurio nuomos dalyvaujama konkurse. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139. Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo. Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas, įskaitomas kaip sumokėti turto nuompinigiai. Konkurso laimėtojui nepasirašius nuomos sutarties sutartu laiku, pradinis įnašas negrąžinamas.

10. Turto apžiūros sąlygos

VšĮ Jonavos ligoninės pastatuose esančius objektus galima apžiūrėti susisiekus su įstaigos ūkio skyriaus vedėja Nijole Strelčiūniene, tel. (8~349) 69106 arba 8686 64107.

VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro pastate esantį objektą galima apžiūrėti susisiekus su įstaigos ūkio dalies vedėju Visvaldu Šnioka, tel. (8~349) 69014.

11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks 2015 m. kovo 20 d. 10:00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kabinete.

12. Kitos konkurso sąlygos

Gautų pasiūlymų eilė bus sudaroma ir konkurso laimėtojas bus renkamas kiekvienam objektui atskirai. Konkurso laimėtojui bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti objekto nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažįstamas sekantis gautų pasiūlymų eilėje pateiktas siūlymas.

13. Pridedama

Konkurso dalyvio paraiška.

Administracijos direktorius Jonas Klemensas Sungaila