Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims be pilietybės, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, neišduodama, jeigu pareiškėjas yra sudaręs santuoką.

Dėl pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo galima kreiptis į bet kurią pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą.

Prašymą galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.

Paslaugą taip pat galima užsisakyti kreipiantis elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Atnaujinimo data 2019-09-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d.  Nr. VIII-1864;

2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111;

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 ,,Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo";

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725);

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Civilinės metrikacijos įstaigai pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

3. Mokamąjį pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Kai kuriais atvejais be aukščiau išvardintų dokumentų civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateikti:

● Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;

● Atstovo asmens tapatybės dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;

● Ištuokos liudijimas, jei pareiškėjas anksčiau buvo sudaręs santuoką, kai šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinę bazę (Gyventojų registro tarnyba, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius);

● Buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinę bazę;

● Nepilnamečių vaikų, kai pareiškėjas jų turi, gimimo liudijimai, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

1. Informacija apie pareiškėjo ankstesnes santuokas, ištuoką, buvusio sutuoktinio mirtį nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrine baze, jeigu šie duomenys į minėtą bazę yra įtraukti (Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje saugoma informacija apie visus Lietuvos Respublikoje veikiančių civilinės metrikacijos įstaigų nuo 1993 m. įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus, o informacija apie įregistruotus gimimo įrašus – nuo 1986 m.);

2. Informacija apie pareiškėjo neveiksnumą gali būti nustatoma remiantis Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (Tilto g. 17, LT-01101 Vilnius ) duomenimis, jeigu šie duomenys yra įtraukti į registrą (registras veikia nuo 2011 m. sausio 1 d.).

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349) 50071, 861550358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė

Jovita Maciulevičienė,

 tel. (8 349)  50071,

el. paštas jovita.maciuleviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8 349) 50071, 8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

6 Eur

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir ar kito asmens duomenis.

Jei prašymas pateikiamas internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, patartina valstybės rinkliavą sumokėti tik el. paštu arba trumpąja SMS žinute gavus patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti